در چیلرهای جذبی ورود روغن وکیوم به چیلر باعث کاهش شدید جذب شده و راندمان چیلر به شدت کاهش می یابد.جهت جلوگیری از این اتفاق تولیدکنندگان مختلف اقدام به نصب جداکننده روغن در مسیر پمپ وکیوم می کنند. با نصب این قطعه از ورود روغن وکیوم به داخل چیلر جلوگیری می شود و همچنین بعضی از چیلرها فاقد این قطعه می باشند که باعث ورود روغن در هنگام خاموشی چیلر جذبی و ورود آن به چیلر جذبی می شود.

در صورتی که با این مشکل مواجه هستید، کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند آمادگی طراحی و نصب اویل سپراتور مناسب با چیلر شما را دارا هستند.