شکل۵- جزییات منبع پرچ چیلر جذبی یورک

شکل۵- جزییات منبع پرچ چیلر جذبی یورک


ساختار پرچ چیلر جذبی یورک

این نوع از سیستم پرچ شامل منبع پرچ، هدر پاشنده، کویل سرد کننده و یک پمپ وکیوم است که به این سیستم وصل می شود.

در منبع پرچ، آب چیلد واتر و در بعضی از مدل های قدیمی، آب برج خنک کننده در کویل جریان دارد و وظیفه آن، سرد کردن و کندانس بخار مبرد است تا از گازهای غیر قابل تقطیر جدا شود. اجزای داخلی این سیستم را می توانید در شکل ۵ ببینید.

شکل۵- جزییات منبع پرچ چیلر جذبی یورک

شکل۵- جزییات منبع پرچ چیلر جذبی یورک

کویل سیستم پرچ چیلر جذبی یورک که وظیفه کاهش دمای سلوشن را دارد، در تصویر دیده می شود.

کویل سیستم پرچ چیلر جذبی یورک که وظیفه کاهش دمای سلوشن را دارد، در تصویر دیده می شود.

اسپری پاشش محلول لیتیوم بروماید بر روی کویل در تصویر دیده می شود.

اسپری پاشش محلول لیتیوم بروماید بر روی کویل در تصویر دیده می شود.

شکل ۶- سیستم کامل پرچ چیلر جذبی یورک

شکل ۶- سیستم کامل پرچ چیلر جذبی یورک

 

شکل ۶- سیستم کامل پرچ چیلرهای جذبی یورک

شکل ۶- سیستم کامل پرچ چیلرهای جذبی یورک