در هنگام عیب یابی از کمپرسورها و به ویژه کمپرسورهای اسکرو، دقت در میزان صدا و نوع صدا و صدا در بارهای مختلف و ظرفیت های مختلف دارای اهمیت زیادی است. برای درک موضوع می توان از دستگاه دسیبل متر استفاده کرد.

با استفاده از دستگاه دسیبل متر میتوان میزان سطح صدا را مشخص کرد و با مراجعه به کاتالوگ شرکت سازنده از وضعیت صدای کمپرسور، وجود مشکل در کمپرسور را تشخیص داد وبه این ترتیب پیش از آسیب های زیاد از خرابی کمپرسور جلوگیری کرد.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور اسکرو بیتزرتعمیر کمپرسور اسکرو کریر06Nتعمیر کمپرسور اسکرو هنبل