پمپ روغن خارجی در سیستم های تراکمی که اختلاف فشار روغن بعد از استارت کمپرسور کافی نیست، مورد استفاده قرار می گیرند. این مورد برای مثال در سیستم های تراکمی با دمای خیلی پایین کندانس اتفاق می افتد. برای این موارد از سیستم بوستری استفاده می شود که در شکل می توانید ببینید. هرچند بایستی از شیر برقی در خط روغن استفاده شود.

طراحی سیستم تراکمی با کمپرسورهای موازی

شماتیک سیستم موازی به همراه پمپ روغن خارجی

اضافه کردن شیر برقی روغن

چیلر تراکمی

تعمیر کمپرسور اسکرو بیتزرتعمیر کمپرسور اسکرو چیلرتعمیر کمپرسور بیتزر