خصوصیات گاز R-404a

گاز R-404a جزو گازهایی است که جهت جایگزینی گاز R-502)خانواده مبرد های HCFC/CFC (ساخته شده و به صورت گسترده مورد استفاده قرار ... ادامه مطلب