ولوپلیت کریر

ولوپلیت کمپرسور کریر شماره سریال مدل 6D73-253 6D 5H40-120A 5H, 6L 5H46-120A 5H46-5H126 5F20-120 5F20, 5F30 5F40-120 5F40, 5F60 06EA660-105 06E HGBP ... ادامه مطلب

واشرهای کریر

واشرهای کمپرسور کریر شماره سریال مدل 06EA660071 06EA 6D43-172 06D 5F30-502 5F20, 5F30 5F60-502 5F40 5F60-660001 5F60 5H40-502 5H40 5H60-502 5H60 5H80-502 ... ادامه مطلب

میل لنگ کریر

میل لنگ کمپرسور کریر شماره سریال مدل 6D75-722 6D75 06DA401782 06D-3286 06EA402003 06E STANDARD STROKE 175, 275 06EA402043 06E LONG STROKE 199, ... ادامه مطلب

شاتون های کریر

شاتون های کمپرسور کریر شماره سریال مدل 06DA660-041 6D48 06DA660-048 X.010 6D68-1442 6D62 – 6D68 06DA660-042 6D67 – 6D75 06EA660-026 06E SHORT ... ادامه مطلب

رینگ پیستون کریر

رینگ پیستون کمپرسور کریر شماره سریال مدل NCERNG-0610 06E NCERNG-0611 6D62-75 5F20-481 5F, 6G 5H40-481 5H40, 6L45 5H46-481 5H46 پیستون جزو قطعات ... ادامه مطلب

پیستون کریر

پیستون کمپرسور کریر شماره سریال مدل 06DA502-322 6D 06EA500-082 06E 5F20-482 5F, 6G 6D68-962 6D62-6D68 6D75-181 6D72, 6D75 06DR660-040 6D72-75 06DA660-032 06DA ... ادامه مطلب