روغنهای تبرید

روغنهای تبرید یک نتیجه تغییر سیستم های تبرید از استفاده CFC ها تغییر روغنهای مورد استفاده می باشد. شرکت کوپلند و بسیاری ... ادامه مطلب