سابکول و سوپرهیت

مافوق داغ(superheat) & مادون سرد(subcooling)   سوپرهیت دمای بخار  بالای نقطه جوش است. همانگونه که در شکل 1 می بینید آب در ... ادامه مطلب