Placeholder

محاسبه سوپرهیت

اکسپنش ولوها به عنوان قطعاتی پیچیده و تخصصی شناخته می شوند. در نتیجه، در هنگام عدم کارکرد مناسب یا نقص در سیکل ... ادامه مطلب
Placeholder

هیت پمپ 1 Heat pump

هیت پمپ Heat pump (پمپ حرارتی یا پمپ گرمایی) در پایان این مبحث: خواهیم دانست که هیت پمپ چیست. روش کار هیت ... ادامه مطلب