Placeholder

گاز فریونی آلوده

روش مشخص کردن آلودگی مبرد فریونی آلودگی مبرد چیست? مخلوط شدن دو یا چند نوع از مبردها در یک سیلندر یا سیکل ... ادامه مطلب