چیلر تراکمی

لیست دستمزد کارهای تعمیراتی چیلر تراکمی: قیمت های فوق با افزایش حجم کار به بیش از یک مورد، کاهش می یابند. [table ... ادامه مطلب