Placeholder

تغییر مبرد

تغییر مبرد یک چیلرهای تراکمی نتیجه افزایش قیمت و کاهش تولید گازهای CFC و تاثیر مخرب بر محیط زیست این شده است ... ادامه مطلب