در این متن نگاهی به انواع روغن کمپرسور و ویژگی های تکنیکی کمپرسورهای دانفوس می اندازیم. هر کمپرسور منیروپ (maneurop) و کمپرسور اسکرال دانفوس (Danfoss Scroll Compressor) را بایستی با روغن مناسب همان کمپرسور شارژ کرد.

چیلر تراکمی

تعمیر کمپرسور اسکرالتعمیر کمپرسور بستهتعمیر کمپرسور منی روپتعمیر کمپرسور هرمتیک

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!