تاسیسات

گرمای محسوس و گرمای نهان

گرمای محسوس: باعث افزایش دمای ماده می شود اما باعث تغییر حالت ماده نمی شود. اگر گرما به یک ماده اضافه شود و دمای آن افزایش یابد به آن گرمای محسوس می گویند.

گرمای نهان: باعث تغییر حالت ماده می شود اما حالت دمای آن تغییر نمی کند برای مثال یخ در صورت جذب گرما به آب 0 درجه تبدیل می شود که تنها حالت ماده تغییر کرده اما دما بالا نرفته است.