گالری عکس

گالری عکس

تعمیر کمپرسور (ولو پلیت)

تعمیر کمپرسور (ولو پلیت)

تعمیر کمپرسور (ولو پلیت)

تعمیر کمپرسور (ولو پلیت)

لوله های چیلر در حال تعویض ریتیوپ

لوله های چیلر در حال تعویض ریتیوپ

ساخت اواپراتور و کندانسور

ساخت اواپراتور و کندانسور

تعویض پکینگ برج خنک کننده

تعویض پکینگ برج خنک کننده

اجرای موتورخانه

اجرای موتورخانه

تعمیر کمپرسور

تعمیر کمپرسور

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی

تعمیر کمپرسور (1)

ساخت برج خنک کننده

ساخت برج خنک کننده

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی

ساخت هواساز

ساخت هواساز

تعمیر انواع کمپرسور

تعمیر انواع کمپرسور