در سالهای اخیر، تعداد گاز های مورد استفاده از چند تا به چند ده مدل گاز مختلف تغییر کرده است.

تعداد متفاوتی مبرد برای هر نوع روغن وجود دارد. بعضی از این گازها ترکیبی هستند که دوست دار محیط زیست و لایه اوزون می باشند.

تفاوت بین گازهای قدیمی با جدید

تمام گازهای فریونی هیدروکربن های هالوژنی هستند. هالوژن ها شامل ملکولهای کلر و فلوئور هستند. تفاوت بین گازهای قدیمی و جدید در چیست؟

· گاز های قدیمی دارای  ملکول های کربن و هالوژن بودند و با CFC ها نشان داده می شدند که دارای ترکیبات کلر، فلوئو و کربن بودند. CFC ها دارای خواص زیر بودند:

 •  باعث اثر گلخانه ای در کره زمین می شدند.
 • به خوبی و به ویژه در روغن های معدنی حل می شوند.
 • جاذب رطوبت نبودند.
 • مواد تشکیل دهنده آنها گاز های اینرت( خنثی ) بودند.
 • گاز کلر آنها با ازون واکنش نشان می داد.

· اضافه شدن هیدروژن به گازهای CFC، این گاز ها را به HCFC تبدیل کرد که دارای خواص زیر بودند:

 • کمتر اثر گلخانه ای دارد.
 • انحلال در روغن کمتر است.
 • خواص روغنکاری را کاهش می دهد.

· با حذف کلر از گاز های HCFC، گاز HFC بدست آمد که دارای خواص زیر است:

 • تاثیر بر لایه ازون ندارد.
 • کمتر باعث گرمایش زمین می شود.
 • دارای انحلال کمتری در روغن معدنی است.
 • خواص روغنکاری را کاهش می دهد.

روغنهای جدید باید برای این مبرد ها (گازها) استفاده شوند.

·   با حذف فلوئور HFC گازهای هیدرو کربن HC بدست آمد که:

 • تاثیر گازهای گلخانه ای ندارد و به لایه ازون آسیب نمی زند.
 • توانایی شعله ورد شدن دارد.
 • در روغن های معدنی به خوبی حل می شود.
 • جاذب رطوبت نیست.

تغییر گاز R-12 به R134a مثالی از تغییر گاز ها از CFC به HFC است.

R-134a در مجاورت آب می تواند باعث خوردگی گالوانیک مس شود.

تغییر گاز سیکل تبرید

 1. فشار تبخیر (اواپراتور) کنترلر در سیستم R-12 بر روی دمای 2 درجه سانتی گراد تنظیم شده است. چه اتفاقی در هنگام تغییر به R-134a می افتد؟ شکل بعد را ببینید که مربوط به منحنی فشار بخار است.

کنترلر بر روی فشار 3.3 bar تنظیم می شود که معادل دمای اشباع 2 درجه برای R-12 است.این دما معادل 3.38 درجه برای R-134a است.برای بدست آوردن دمای 2 درجه سانتی گراد برای R-134a نیاز به فشار 3.145 bar است بنابراین کنترلر باید بر روی دمای 0.5 درجه تنظیم شود.

 1. دمای کندانس در 40 درجه سانتی گراد است. کنترلر فشار کندانس چگونه بایستی تنطیم شود. فشار مطابق برای R-12 برابر 9.63 bar است. این فشار  و دما معادل 38 درجه برای R-134a است. کنترلر R-12 باید بر روی دمای 42.2 درجه یا فشار 10.16 bar تنظیم شود. که معادل با 40 درجه برای R-134a است.
 2. سوپرهیت. یک اواپراتور DX برای R-12 با دمای تبخیر 2 درجه و سوپرهیت 5K را باR134a  عوض می کنیم. فشار کنترل شده (کنترل کننده R-12 ) بر روی 0.5 درجه تنظیم شده که معادل 3.15 bar است. دمای اشباع   درجه برای R134a است. شیر TEV سیگنال دمایی از حباب 7 درجه و سیگنال فشار خط 0.5  درجه دریافت می کند و سوپرهیت 6.5K است. این مقدار بیشتر از 5K مورد نیاز است و شیر باز می شود.

 1. اواپراتوری که برای R-502 کار می کند را با گاز R-507 و دارای فشار 6.1 bar (2  درجه در R 502) تعویض می کنیم. در این فشار، R-507 دارای دمای -0.52 است. برای رسیدن به دمای 2 درجه (6.60 bar) برای R-507، کنترلر R-502 باید بر روی دمای 5.2 درجه تنظیم شود که معادل فشار 6.60 bar است.

نظرات:

 1. اگر کنترل کننده در مورد R502 /  R507 تنظیم شده باشد، دمای تبخیر کاهش می یابد و ظرفیت اواپراتور افزایش می یابد. دمای تبخیر در این مورد، اکنون زیر صفر است.
 2. تغییرات تنظمات با دما و سیستم تبرید انجام می شود. گازهای R507 و R502 با یکدیگر هاهنگ هستند و تغییرات دمای مشابه دارند.
 3. R12 و R134a تغییرات محدوده 18 درجه نیاز ندارند.
 4. کنترل کننده های فشار قدیمی می تواند در سیستم های جدید نیز استفاده شوند.
 5. تنظیم اکسپنشن ولو ترموستاتیک (تنظیم شیر انبساط) پیچیده تر است. در این مثال شیر دارای سوپرهیت 6.5k است البته در زمانی که دمای سوپرهیت مورد انتظار 5k است. شیرتلاش می کند به این دما نزدیک شود، هرچند اختلاف فشار از 9.63-3.3=6.33 bar به 10.16-3.15=7.01 bar افزایش می یابد.این باعث می شود مبرد به بیشتری از شیر انبساط ترموستاتیک TXV عبور کند و سوپرهیت کاهش یابد.

نسبت تراکم برای R12 حدود 2.22 است. بنا به نوع کمپرسور، نسبت کمپرس کردن  ممکن  است ثابت باقی بماند. فشار کندانس برای R-134a سپس 37.8 درجه سانتی گراد است.

این اتفاق باعث کاهش ظزفیت شیر انبساط TEV و کندانسور می شود.

ظرفیت شیر انبساط ترموستاتیک (TEV) تنها به اختلاف فشار و فشار مطلق بستگی ندارد بلکه همچنین با خواص ترمودینامیکی گاز فریونی نیز مربوط است.

در شیر TEV با R-134a به نظر می رسد 20% طرفیت بیشتر از شیر مشابه با R12 است در حالی که R507 دارای ظرفیت مشابه به R502 است.

در زمان تنظیم شیر  انبساط یا تغییر گاز سیکل باید به کاتالوگ ها و دستورالعمل های شرکت سازنده اکسپنشن ولو مراجعه کرد.

گازهای R502 و R12 و R22 گازهایی هستند که بایستی با گازهای جدید تعویض شوند. چندین گاز برای جایگزینی با گازهای فوق توسط شرکت های سازنده معرفی شده اند.

خواص ترکیبی گازهای فریونی

زمانی که دو یا چند گاز با نقاط جوش مختلف را با یکدیگر مخلوط می کنیم خواص گاز جدید به چه صورت است.فرض می کنیم فشار برابر فشار اتمسفریک است.

در شکل 1 دو مورد بررسی شده اند. A، زمانی که مایع ها جدا نگه داشته  شوند و B، زمانی که مخلوط شوند.

برای توضیح انواع تفاوت دو مبرد مخلوط شده بهتر است دما را در مقابل مقدار هر نمونه در هر دو حالت فاز بخار و مایع بررسی کنیم (شکل 2). شکل 2 تفاوت بین یک زئوتروپیک و دو نمونه آزئوتروپیک را نشان می دهد.

آزئوپتریک ها(Azeotropsدر تمام نقاط مانند یک سیال خالص رفتار می کنند. ترکیب ممکن است با فشار کمی تغییر کند. مخلوط دو نمونه یک آزئوتروپیک با یک غیرآزئوتروپیک رفتار دو سیال را از خود نشان می دهد.

زئوتروپیک (Zeotropics) یک مخلوط که ترکیب آنها در فاز بخار و مایع در تعادل بخار_مایع هیچ وقت مشابه همدیگر نیست. خواص ترکیب خواص تک تک اجزا است و ترکیب بخار متفاوت از مایع است.

چیلر تراکمی

آموزش چیلر و سردخانهتعمیر چیلر تراکمیفروش گاز فریونی