چیلر تراکمی

کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو رفکوم Refcom compressor

کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو رفکوم

کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو رفکوم

اسلاید ولو توسط یک پیستون هیدرولیکی کنترل می شود. که دارای 4 موقعیت مختلف است. که شامل ظرفیت های 100% و 75% و 50% و حداقل ظرفیت می شود. صفحه (4) به شیر برقی (16) اجازه کنترل جریان روغن از سوراخ متناظر با ظرفیت (پله) 75% به سمت ساکشن را می دهد. ( قسمت ساکشن مدار با اعداد 1 و 2 مشخص شده است). روغن به صورت پیوسته وارد سیلندر کنترل ظرفیت می شود. (قسمت ساکشن با اعداد 3 و 4 مشخص شده است). و از طریق قسمت ساکشن بای پس می شود.

1: کارکرد پیستون و اسلاید ولو (سری _S 134) کنترل ظرفیت

4: سوئیچ بدون پله (Stepless)

8: لوله مویی (داخلی به کمپرسور)

حداقل پله ظرفیت (پله حالت راه اندازی و توقف کمپرسور)

در پله حداقل، شیر برقی 14 باز می شود در حالی که شیر برقی های 15 و 16 بسته هستند. بنابراین روغن به اتصال باز و به قسمت ساکشن جریان می یابد. و سیلندر کنترل تحت فشار قرار نمی گیرد. و پیستون به انتهای مسیر خود (توسط فنر) هل داده می شود.

اخطار!

حالت کنترل ظرفیت حداقل تنها برای حالت راه اندازی و توقف کمپرسور باید استفاده شود. و نمی توان از آن برای قدرت برودتی سیکل استفاده کرد.

ظرفیت 70%

در ظرفیت 70% که در شکل زیر می بینید. شیر برقی 16 باز است و شیر برقی های 14 و 15 بسته است. پیستون کنترل در محل سوراخ 3 متوقف می گردد و طول کاری اسکروها افزایش می یابد.

ظرفیت 100%

در ظرفیت 100% که در شکل زیر می بینید، تمام شیرهای برقی هستند. روغن سیلندر را ترک نمی کند. و پیستون را به حداکثر مسیر خود در سمت راست هل می دهد. و اسلاید ولو در موقعیتی قرار می گیرد. که تمام طول اسکروها برای کمپرس کردن استفاده شود.

توالی کنترل – ساختار پله

جریان روغن توسط سه شیر برقی در حالت عادی بسته (normally close) که در بالای کمپرسور قرار دارند. (220- S-134 ……….71-s  -134) و شکل پائینی (300- s -134 ……..240- s  -134) کنترل می شود.

کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو بی نهایت یا پیوسته (Stepless)

کنترل ظرفیت پیوسته زمانی که دقت بالایی مورد نیاز باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

در این حالت شیر برقی (16) جریان ورودی به سیلندر را کنترل می کند و دیگر ظرفیت 75% را نخواهیم داشت.

ظرفیت برودتی با استفاده از شیر برقی های (14) و (15) و (16) مطابق منطق زیر کنترل می شود.

(16): سیلندر را برای افزایش ظرفیت برودتی از روغن پر می کند.

(14) و (15): سیلندر را خالی می کند تا حداقل ظرفیت 50% تا ظرفیت برودتی کاهش یابد.

با این روش می توان کنترل پیوسته را از طریق روغن بدست آورد. که از حداقل ظرفیت تا حداکثر ظرفیت امکان پذیر است.

توالی کنترل: ساختار بدون پله

کنترل ظرفیت برودتی با استفاده از شیر برقی های (14) ، (15) و (16) انجام می گیرد که در شکل زیر نمایش داده شده است.

برای مشاوره بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.