جهت کنترل دما و شرایط سردخانه دانفوس کنترلر ساده erc213 را به بازار عرضه کرده است. با استفاده از این کنترلر می توان کمپرسور و دمای سردخانه و دیفراست را کنترل کرد.
در این فیلم روش تنظیم کنترلر سردخانه دانفوس را مشاهده می کنید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیرات چیلر تراکمیتعمیرات سردخانهتعمیرات کمپرسور سردخانه