مدل و روغن کمپرسورهای کریر

وقتی قطعه ای برای کمپرسور کریر درخواست می کنید، تنها دانستن مدل کمپرسور کافی نیست بلکه شماره سریال کمپرسور نیز نیاز است. شماره سریال کمپرسور برای کمپرسورهای 06D و 06Eو 06CC وجود دارد. شماره سریال کمپرسورهای نو و کمپرسورهایی که توسط شرکت کارلایل تعمیر شده و کمپرسور نو محسوب نمی شود، فرق دارد.

شماره سریال کمپرسورهای کریر

شماره سریال 10کاراکتر است. همانند شماره مدل هر کاراکتر یا چند کاراکتر مشخص کننده یک ویژگی است. اولین 2 کاراکتر نشاندهنده هفته ساخت کمپرسور است. برای مثال هفته اول ماه ژانویه(ماه اول)، اعداد 3و4 مشخص کننده سال ساخت کمپرسور است. برای مثال 95، مشخصه بعدی نشاندهنده محل ساخت یا تعمیر کمپرسور است. در کمپرسورهای تعمیر شده کاراکتر ششم حرف Dیا Eاست. اعداد بعدی مشخص کننده ویژگیهایی است که برای تهیه قطعه نو برای کمپرسور به همراه مدل کمپرسور به آن نیاز است.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

روغنکاری داخلی و برگشت روغن

برای درک بهتر روش کار کمپرسور و توانایی در تعمیر کمپرسور کریر و رفع مشکلات آن بایستی روش روغنکاری و برگشت روغن کمپرسورهای 06E و 06D را بدانند. هرچند هر دو مدل کمپرسور از یک روش روغنکاری استفاده می کنند. روغن از کارتر و از فیلتر روغن عبور کرده و پس از گذر از لوله مسی موجود در کارتر وارد پمپ روغن می شود و به قسمت های مختلف از طریق سوراخ موجود در میل لنگ فرستاده می شود. پیستون ها ،شاتون ها، رینگ و دژنگپین و دیواره سیلندر از طریق روغن موجود در کارتر روغنکاری می شود. پمپ روغنی که مدل 06D  و06E استفاده می شود مشابه یکدیگر است. میل لنگ باعث چرخش قطعه کوچکی در پمپ روغن می شود که با پیچ آلن به میل لنگ متصل می شود که آن نیز به نوبه خود وظیفه گرداندن قطعه ای مدور که روغن را پمپ می کند دارد.(فشار روغن به صورت معمول بالاتر از فشار ساکشن است.)

فشار روغن در اینجا نشان داده شده است.

جدول فشار روغن کمپرسورهای کریر کارلایلجدول فشار روغن کمپرسورهای کریر

مبردهای جدیدی که برای کمپرسورهای کارلایل استفاده می شوند نیاز به روغن های جدیدتری نیز دارند.روغن های سنتتیک با روغن های معدنی که قبلا استفاده می شد ،متفاوتهستند.روغن پلی استر برای مبردهای جدید کاربر دارد و جاذب رطوبت قوی است.

وبه دلیل کیفیت این روغن میزان کمتری روغن نسبت به گذشته مورد نیاز است.هنگام استفاده از روعن های جدید بایستی دقت شود این روغن ها در معرض هوای آزاد قرار نگیرد.در تصویر انواع روغن های مورد استفاده  در کمپرسورها را می بینید که در فیلم روغن های کمپرسور به صورت کامل شرح داده شده است. زمانی که روغن به کمپرسور اضافه می کنید و یا روغن را تعویض می کنید،حتماً به دستور العمل کارخانه سازنده مبنی بر استفاده از نوع روغن توجه کنید.رگلاتور فشار روغن همانطور که می بینید برای ثابت نگه داشتن فشار در سیستم استفاده میشود.رگلاتور فشار روغن در تمام مدل های قدیمی 06D مانند تصویر وجود داشت.که روغن را بالای سطح روغن کارتر اسپری می کرد و روبروی سایدگلس بود.در تمام کمپرسوهای جدیدتر 06D،رگلاتور جدید روغن در زیر سطح روغن قرار دارد.بنابراین مزیت رگلاتورهای قدیمی که روغن را به خظط متعادل کننده روغن در کمپریسورهای چندتایی اسپری می کردند را ندارد.در مدل قدیمی محل پاشش روغن روبروی سایدگلس بود.توجه کنید رگلاتور روغن در کمپرسورهای 06Eدر قسمت بوش پمپ روغن کمپرسور قرار دارد.

تمام کمپرسورهای سیلندر پیستونی مقدار کمی روغن را همراه با گاز فریونی کمپرس شده به سیکل تبرید می فرستند.کمپرسور و طراحی سیستم بایستی به گونه ای باشد که روغن بتواند با همان فرمی که کمپرسور را ترک می کند،به کمپرسور باز گردد.روغنی که به کمپرسور باز می گردد بایستی از گاز جدا شود و به کارتر کمپرسور باز گردد. برای رسیدن به این هدف چند راه وجود دارد.دیاگرامی که در شکل می بیند طرحی شماتیک از کمپرسور 06Dاست در تصویر سمت چپ،گاز از قسمت 1وارد هوزینگ موتور کمپرسور می شود و در کمپرسورهای 06Dقسمت هوزینگ موتور به دلیل ظرفیت بیشتر بزرگ است و وقتی گاز وارد شد،حرکت آن کند می شود و روغن اجازه می یابد تا به پایین هوزینگ بریزد که با عدد2 در تصویر نشان داده شده است و روغن به این صورت به کمپرسور باز می گردد اما هنوز به کارتر نشده است.عدد3،محلی است که کارتر از هوزینگ موتور جدا می شود.چندین روش برای ورود روغن به کارکتر وجود دارد که وابسته به طراحی کمپرسورمتفاوت است.در کمپرسورهای 06Dیک شیر یطرفه و یک اریفیس پایین تر از سطح روغن قرار دارد.در شکل سمت راست از سیستم و نت برای دمیدن گاز استفاده می شود.این روش باعث کاهش فشار کارتر می شود.اختلاف فشار ناچیز باعث وارد کردن نیرو به روغن و ورود آن به کارتر می شود.بدون سیستم و نت،شیر یکطرفه بسته باقی می ماند و روغن توانایی ورود به کارتر را پیدا نمی کند.

SPINNE TUBEکه در سمت راست نشان داده شده ،مانند یک پمپ سانترفیوژ برای ونت کردن کارتر و به وجود آوردن اختلاف فشار عمل می کند و چراشیر یکطرفه هنوز وجود دارد؟چرا نبایستی مسیر بین کارتر و هوزینگ موتور باز باشد؟زیرا در شروع راه اندازی و تغییر ناگهانی در فشار و بار،فشار کارتر می تواند بیشتر از فشار قسمت هوزینگ موتور برای مدت کوتاهی شود.شیر یکطرفه برای جلوگیری از دست دادن روغن کارتر به کار می رود.

در کمپرسورهای 06E،بازگشت روغن داخلی کمپرسور با کمپرسورهای 06Dمتفاوت است.همانطوری فیلتر گفته شد.کمپرسورهای 06Eبه طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از کمپرسورهای 06Dهستند.هرچند هیوزینگ موتور در هر دو مدل دارای قطر یکسان است.همچنین حجم هوزینگ موتور برای کمپرسورهای 06E  و 06Dیکسان است اما حجم گازی که جابجا می کنند یکسان نیست در نتیجه سرعت گاز در هوزینگ موتور کمپرسورهای 06E زیاد است.سرعت زیاد گاز ساکشن که به موتور وارد می شود به روغن همراه با بخار گاز اجاره نمی دهد تا از گاز جدا شود که در کمپرسورهای 06Dجدا می شد.گاز روغن مستقیماً وارد سیلندر می شوند.از رینگ روغن با طراحی خاص استفاده می شود تا روغن را از روی دیواره سیلندر پاک کند و به کارتر باز گرداند.به دلیل این که روغن در کمپرسورهای 06Eبه کارتر توسط رینگ باز می گردد.نیازی به کاهش فشار کارتر نسبت به فشار هوزینگ موتور نیست.هرچند فشار کارتر از طریق مسیر قرمز رنگ به هوزینگ موتورونت می شوذ یک اریفیس در فضای بین کارتر و هوزینگ موتور نصب می شود.ونت از افزایش فشار کارتر جلوگیری می کند که باعث از دست دادن روغن می شود.به صورت معمول فشار کارتر در کمپرسورهای 06Eکمی بالاتر از فشار هوزینگ موتور است.اختلاف فشار 2psiمشکلاتی را برای رینگ ها و پیستون ها ویا سوپاپ ها به وجود می آورد.به همین دلیل از یکاریفس استفاده می شود که سطح روغن را در زمانی که روغن بیش از اندازه شارژ شده باشد،ثابت نگه می دارد.اگر سطح روغن به اریفیس برسد،روغن اضافی از طریق اریفیس به بیرون فرستاده می شود تا همراه گاز در سیکل سیر کوله شود.

نگه داشتن سطح روغن در طول عمر کمپرسور ها موضوع مهمی است و در صورت بالا رفتن از سایدگلس که یکی از مشکلات عام کمپرسورهای سیلندر پیستونی است،طول عمر کمپرسور کاهش خواهد یافت.در کمپرسورهای 06eکه با سطح نا مناسب روغن کار می کنند،باعث افزایش دمای 20-30 درجه فارنهایت داغتر شدن کمپرسور نسبت به حالت طبیعی و افزایش جریان (آمپر)مصرفی کمپرسور و ضربه زدن میل لنگ به سطح روغن می شود.همچنین گهگاهی باعث پر شدن هوزینگ موتور با روغن می شود،این پدیده باعث ضربات روغن در سیلندر و در زمان راه اندازی کمپرسور می شود و احتمال به وجود آمدن مشکلات مکانیکی مانند پاره شدن واشرها،شکستن سوپاپ ها یا شاتون ها را افزایش دهد.

اگر سایدگلس پر از روغن باشد.روغن مجبور می شود از طریق اریفیس از کارتر خارج شود و همچنین پیشنهاد می شود بر اساس نوع کاربرد و مدل کمپرسوراز روغن های مناسب استفاده کنید.

موازی کردن کمپرسور کریر توزیع گاز از طریق خط ساکشن copy خط متعادل کننده روغن بین کمپرسورها copy شماره سریال کمپرسور کریر copy کمپرسور کریر و اجزای داخلی کمپرسور copy

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور کریر کارلایلخرید کمپرسور کریر کارلایلفروش کمپرسور کریر کارلایل