کمپرسور­های کریر کارلایل O6D/O6E/O5G

آنلودر قطع ساکشن کمپرسور

آنلودر کمپرسور کریر کارلایل فشاری

آنلودر کمپرسور کریر کارلایل فشاری

در شکل زیر شیر کنترل ظرفیت فشاری را می­ توانید ببینید که امکان نصب نوع اتوماتیک و با شیر برقی موجود است­. پیستون بای پس برای آنلود بای پس گاز نصب می ­شود و برای حالت قطع کن ساکشن از شیر جدا می شود­.

 آنلودر فشاری دستی کمپرسور کریر کارلایل

آنلودر فشاری دستی کمپرسور کریر کارلایل

تنظیم کنترل ظرفیت­:

ست پوینت کنترل (نقطه بار سیلندر) از 0 تا 85psi  قابل تنظیم است­.

اختلاف فشار از 6 تا 22psi  قابل تنظیم است­.

برای تنظیم نقطه تنظیم­: مهره تنظیمی را ساعتگرد بچرخانید تا به انتهای مسیر برسد­. در این حالت­، نقطه تنظیم 85psi  است­. با چرخاندن مهره تنظیم به صورت پادساعتگرد می­ توان به میزان فشار مورد نظر­، تنظیم کرد­. هر دور کامل میزان تنظیمی را 7.5psi کاهش می­ دهد­. به صورت تقریبی 5/11 دور پادساعتگرد باعث کاهش نقطه تنظیم تا 0psi می ­شود­.

تنظیم اختلاف فشار­: پیچ تنظیمی اختلافی را پادساعتگرد بچرخانید تا به انتهای مسیر چرخش خود برسد­.

در این حالت­، اختلاف برابر 6psi  است­. اختلاف فشار بوسیله چرخاندن ساعتگرد پیچ­، تنظیم می­ شود­. هر دور کامل باعث افزایش 1.5psi  اختلاف می­ شود­. به صورت تقریبی 10 دور ساعتگرد باعث افزایش اختلاف فشار تا 22psi  می­ شود­.

چیلر تراکمی