اطلاعات پلاک کمپرسور
تمام اطلاعات مهم برای تشخیص کمپرسور در پلاک کمپرسور آورده شده است. نوع مبرد مورد استفاده، در پلاک کمپرسور وجود دارد و حروف درج شده مانند jan=A ،Feb=B ….L=Dec نشان دهنده تاریخ تولید است.

لاک کمپرسور کوپلند D2D و D3D

پلاک کمپرسور کوپلند D2D و D3D

پلاک کمپرسور کوپلند D4D و D8D

پلاک کمپرسور کوپلند D4D و D8D


مشخصات کمپرسور دیسکاس کوپلند

کارکرد کنترل ظرفیت (کم بار)

کارکرد کنترل ظرفیت (کم بار)

رای راندمان بهینه، ولوپلیت های کمپرسور دیسکاس براساس نوع

انواع کمپرسورهای کوپلند دیسکاس

 

پرشر روغن کمپرسور کوپلند دیسکاس و نصب پرشر روغن

پرشر روغن کمپرسور کوپلند دیسکاس و نصب پرشر روغن

اطلاعات فنی کمپرسور های کوپلند دیسکاس

اطلاعات فنی کمپرسور های کوپلند دیسکاس

ورک مجاز سفت کردن کمپرسور دیسکاس کوپلند

تورک مجاز سفت کردن کمپرسور دیسکاس کوپلند

نصب فن خنک کننده سرسیلندرکمپرسور کوپلند

نصب فن خنک کننده سرسیلندر کمپرسور کوپلند

کمپرسورهای نیمه بسته دیسکاس کوپلند، قسمت اول