چیلر تراکمی

کمپرسورهای سیلندر پیستونی بیتزر ترکیبی یا موازی

کمپرسورهای سیلندر پیستونی بیتزر ترکیبی یا موازی

کمپرسورهای سیلندر پیستونی بیتزر ترکیبی یا موازی

در ادامه ساختار چیلرهای تراکمی و سیکل سردخانه هایی که از 2 یا چند کمپرسور بیتزر استفاده می کنند و روش نصب و سرویس آنها توضیح داده شده است.

مدارهای موازی یا ترکیبی حالتی از کاربرد هستند که دو یا چندین کمپرسور در یک مدار تبرید کار می کنند. در چیلرهایی با کندانسور ترکیبی، مقدار روغن که به هر کمپرسور مجزا می رسد بعد از گذشتن از سیکل از طریق خط برگشت(ساکشن)به کمپرسورها تقسیم می شود. بنابراین برای متعادل کردن روغن بین کمپرسورها نیاز به اضافه کردن خط اتصال داخلی کمپرسورها یا یک رگلاتور سطح روغن کمپرسورهاست که سیستم دوم توسط شرکت بیتزر پیشنهاد می شود، این روش لوله کشی به ویژه برای اواپراتورهای فلودد توصیه می شود.

اتصال داخلی گاز و روغن

زمانی که چندین کمپرسور در یک مدار با یکدیگر کار می کنند بایستی با سایز مناسب برای متعادل کردن گاز و روغن با یکدیگر لینک شوند بنابراین امکان افزایش روغن و کاهش روغن در یک کمپرسور به وجود نمی آید و تنها موردی که بایستی از آن جلوگیری کرد جریان ضعیف روغن از طریق خط متعادل کننده روغن کمپرسورهاست. خط متعادل کننده گاز بایستی توانایی بالانس گازی را که با رد شدن از رینگ به کارتر وارد می شود را داشته باشد. بنابراین افزایش فشار در یک کارتر نمی تواند باعث تفاوت سطح روغن در کمپرسورها شود. در صورتی که افت فشار متفاوت بین کمپرسورها وجود داشته باشد، هرچند اختلاف فشار به وجود آمده بین کمپرسورها ناچیز است اما تنها اختلاف فشار0.01 بارمی تواند باعث به وجود آمدن11سانتی متراختلاف سطح روغن شود. به همین دلیل توسیه می شود از در یک مدار آوردن کمپرسورهایی که دارای ظرفیت و ساختار متفاوت هستند، خودداری کرد.

برای استفاده از خط متعادل کننده بایستی نسبت به ساختار هر کمپرسور طراحی صورت گیرد.

درکاربردهای کمپرسورهای سیلندر پیستونی بیتزر ترکیبی یا موازی و ظرفیت پایین حداقل سایزمجاز اتصال کمپرسورها 10میلی متر3/8)اینچ(است و اتصال خط متعادل کننده گاز نیز در این کمپرسورها پیشنهاد می شود، در صورتی که در کمپرسورهای با ظرفیت بالا اجباری است.

Pipe size

Adapter oil sight glass

Type

28mm

369001-01

2T2-bis/to/a2N.2

جدول سایز اتصال لوله های متصل کننده سایدگلس کمپرسورها

نحوه اتصال سایدگلس کمپرسورها

در کمپرسورهای 4و 6سیلندر خط متعادل کننده روغن و گاز توسط خطوط لوله مجزا انجام می شود. سایز و اطلاعات اتصال خط متعادل کننده روغن در جدول زیر ارايه شده است. چیلرهای تراکمی یا سردخانه هایی که دارای افت جریان زیاد بین کلکتور و کمپرسورها هستند،  استفاده از یک خط متعادل کننده فشار ساکشن بین ساکشن کمپرسورها ضروری است ،این کار باعث عدم ورود حجم زیادی از گاز به کارتر کمپرسورهای خاموش و جلوگیری از مخلوط شدن روغن و گاز کمپرسورها می شود.

محل های اتصال کمپرسورها به یکدیگر

پیشنهاد مهم:درصورتی که مایل باشید می توانید در خط متعادل کننده روغن از شیرهای توپی برای قطع جریان و انجام تعمیرات بر روی یک کمپرسور استفاده کنید.

طرح شماتیک اتصال روغن و گاز کمپرسورها با جداکننده های روغن مجزا

1-اتصال خط متعادل کننده گاز

2-یک خط متعادل کننده گاز

3-اتصال متعادل کننده روغن

4-خط متعادل کننده روغن

5-شیر قطع کن خط متعادل کننده گاز

6-شیر قطع کن خط متعادل کننده روغن

7-خط دیسچارج

8- جدا کننده روغن

9-برگشت روغن جدا کننده روغن

10-شیر یکطرفه

11-کلکتور خط ساکشن

12-انشعاب ساکشن به کمپرسور

13-پرشر فشار روغن

14-فیلتر خط ساکشن

15-خط متعادل کننده بین ساکشن کمپرسورها

شماتیک اتصالات گاز و روغن با جداکننده روغن مشترک

1-اتصال متعادل کننده گاز

2-خط متعادل کننده گاز

3-اتصال متعادل کننده روغن

4-خط متعادل کننده روغن

5-شیر قطع کن خط متعادل کننده گاز

6-شیرقطع کن خط متعادل کننده روغن

7-خط دیسچارج

8-جداکننده روغن

9-برگشت روغن، جداکننده روغن

10-شیر یکطرفه

11-کلکتور خط ساکشن

12-خط ساکشن به کمپرسور

13-پرشر فشار روغن

14-فیلتر خط ساکشن

15-عایق

16-خط متعادل کننده بین ساکشن کمپرسورها

توزیع روغن با یک کلکتور

به دلیل طراحی دقیق کمپرسورها و تلورانس های ناچیز، غرق نبودن قطعات در روغن باعث آسیب به کمپرسور می شود و درصورت لوله کشی نکردن خط متعادل کننده روغن یا به عبارتی توزیع نامناسب روغن بین کارتر کمپرسورها، آسیب عدم توزیع مناسب روغن و بروز پدیده کف کردن روغن در کارتر اتفاق می افتد.

حتی پس از کلکتور ساختن ساکشن کمپرسورهای موازی ، بایستی شرایط کارکرد کمپرسورها را نیز در نظر گرفت. جریان گاز و سرعت گاز در مسیر ساکشن برای طراحی سیستم تراکمی دارای اهمیت بالایی است.

توجه به توالی راه اندازی کمپرسورها در بارهای مختلف دارای اهمیت بالایی است که به صورت مفصل در طراحی سیستم های تراکمی توسط گروه مهندسی مهراسپند توضیح داده شده است.

تنظیم کننده سطح روغن کمپرسور

توزیع مناسب روغن توسط این سیستم امکان پذیر است. روغن جمع شده توسط جدا کننده روغن به مخزن توزیع کننده روغن هدایت می شود که به سایدگلس هر کمپرسور متصل می شود تا به هر کمپرسور روغن به اندازه نیاز به وسیله ریگلاتور، به کمپرسور برسد.

مخرن نگه داری روغن، روغن را تا فشار1.4 بار بالاتر از فشار ساکشن(یا فشار میانی در کمپرسورهای 2 مرحله ای)به وسیله شیراختلاف فشار می رساند تا تغذیه مناسب روغن صورت گیرد.

این روش توزیع روغن برای چیلرهای تراکمی و سردخانه ها است که توسط شرکت هایی مانند شولتز، کارلایل و اسپورلان استفاده می شود.

توزیع کننده روغن و روش اتصال به کمپرسور

1-اتصال توزیع کننده

2-اورینگ

3-پیچ نگه دارندهM6*20

4-پیچ نگه دارنده

2- اورینگ

6-تنظیم کننده سطح روغن

طرح شماتیک تنظیم کننده سطح روغن با جداکننده های روغن مجزا

1-تنظیم کننده سطح روغن

2-محل اتصال

3-خط دیسچارج

4-جداکننده روغن

5- شیر یکطرفه

6-جریان برگشت روغن،جداکننده روغن

7-مخزن ذخیره روغن

8-شیر اختلاف فشار

9-خط متعدل کننده روغن

10-خط توزیع روغن

درکمپرسورهای 2مرحله ای،متعادل کننده فشار با استفاده از اتصال هوزینگ موتورها انجام شود.

طرح شماتیک تنظیم کننده سطح روغن با یک جداکننده روغن مشترک

1-تنظیم کننده سطح روغن

2-محل اتصال

3-خط دیسچارج

4-جدا کننده روغن

5-شیر یکطرفه

6-جریان برگشت روغن،جداکننده روغن

7-مخزن ذخیره روغن

8-شیر فشار اختلافی

9-خط متعادل کننده روغن

10-خط تغذیه روغن

11-عایق

سیستم های کمپرسورهای دو مرحله ای

سیستم های با دو کمپرسور دو مرحله ای به عنوان مدارهای موازی محسوب می شوند و قسمت موتور کمپرسورها(سیم پیچ) بایستی به یکدیگر متصل شود. سطح خط  متصل کننده بایستی زیر سطح محل اتصال به کمپرسورها باشد.

کمپرسورهای دوتایی

در مدار قرار دادن 2 کمپرسور در یک مدار را نیز می توان موازی نامید. بزرگ بودن به اندازه کافی کلکتور ساکشن باعث متعادل شدن فشار بین کمپرسورها و توزیع روغن مناسب می شود.

یک روش معمول و پایه ای برای این کار وجود دارد و اتصال داخلی گاز و روغن نیز بایستی انجام گیرد.

خطوط مجزای ساکشن بایستی به صورت افقی بوده و به کمپرسورها نزدیک باشد و تلاش می شود شیب رو به پایین نسبت به کمپرسور داشته باشد تا در زمان خاموشی کمپرسور، گاز به صورت کندانس در نیاید و مخلوط روغن و گاز به وجود آید و به سمت کمپرسور جریان یابد.

اکومولاتورخط ساکشن

انتخاب درست اکومولاتور بر اساس ظرفیت ارایه شده توسط سازنده انجام می گیرد.

خط دیسچارج کمپرسورها

یک خط معمول دیسچارج را بایستی از فرم هدر استفاده کرد و از طریق یک خروجی خط هدر دیسچارج تخلیه گردد. حداقل افت فشار بوجود آمده در این روش، ضررهای زیان آوری ندارد. سطح مقطع هدر بایستی حداقل برابر کل سطح مقطع های خروجی کمپرسورها باشد و از خروجی شیر سرویس دیسچارج با شیب به سمت هدر دیسچارج بایستی لوله کشی گردد و زمانی که از جداکننده های روغن مجزا استفاده می شود بایستی از شیر یکطرفه در هر خط دیسچارج بین سپراتور و هدر استفاده کرد. این روش باعث جلوگیری از کندانس مبرد در سرسیلندر کمپرسور و جداکننده روغن می شود.

جداکننده روغن

کاربرد جداکننده روغن در سیستم های موازی محدود به کاربردهای دما پایین و اواپراتورهای فلودد است.انتخاب جداکننده روغن بایستی براساس اطلاعات سازنده برای ظرفیت سیکل تبریدباشد.انتخاب جداکننده روغن مجزا برای هر کمپرسور ،انتخاب اول طراحی سیکل است و امکان برگشت روغن و لوله کشی مجزا وجود خواهد داشت و با نصب شیر یکطرفه از کندانس گاز فریونی نیز جلوگیری می شود.

انتخاب ظرفیت بر اساس اطلاعات سازنده و حداکثر دمای اواپراتور صورت گیرد.حداقل سایز بایستی مطابق سایز شیرسرویس خط دیسچارج کمپرسور باشد. عایق کردن جداکننده روغن برای جلوگیری از سرد شدن جداکننده روغن و کندانس مبرد بایستی لحاظ شود و شیر یکطرفه بین جداکننده روغن و کندانسور نیز بایستی نصب شود و یا از هیترگرم کن در زمان خاموشی برای گرم کردن جداکننده روغن استفاده شود.

کنترل

مدار فرمان مناسب برای کنترل کمپرسورهای موازی به وسیله کنترل دما یا فشار امکان پذیر است. سویچ دمایی یا فشاری که استفاده می شود ،بایستی سیگنال خود را به کنترلر پله ای یا تجهیزات الکترونیک مناسب ارسال کند.در سیستم کنترل فشار،می توان کمپرسور را در زمان خاموشی پمپ دان کرد.در این حالت از کنترل بایستی حداکثر تعداد استارت کمپرسور را در نظر گرفت.این روش کنترل از مایع شدن مبرد در اواپراتور جلوگیری می کند.

تجهیزات ایمنی

هر کمپرسور به صورت مجزا بایستی  به کنترل فشار زیاد ،فشار کم،فشار روغن و تجهیزات ایمنی موتور ،مجهز شود.نصب هیتر کارتر برای جلوگیری از مخلوط شدن گاز و روغن الزامی است.کنترل ایمن سیستم با استفاده از کنترل دمای دیسچارج انجام میشود.زمان های تاخیر برای کنترل کننده ها نیز دارای اهمیت بالایی است. کنتاکت های(T1/T2)قطع فشار(cut out)بایستی استفاده شود.(T1) بایستی مستقیما به میکروسویچ وصل شود. کنتاکت(T2)با ترمینال خالی وصل شود.

در مجموع موارد مورد نیاز:

1-رله زمانی (بعد از حدودا60ثانیه وصل شود) K1

یک رله زمانی با مدار بسته بعد از تقریبا 60 ثانیه

2-کلیدفشاریB1

3-این اجزا بایستی مطابق منطق مدارکنترل درمدار قرارگیرد.

شماتیک کنترل فشار روغن (پرشر روغن)

F1فیوز

H1لامپ سیگنال خطای فشار روغن

K1کنتاکنور اصلی کمپرسور

K1K رله کمکی

K1Tرله تاخیر زمانی

S1کلید فشاری ریست

S3سوئیچ فشار روغن ایمن

T1مستقیماً توسط میکرو سوئیچ اندازه گیری می شود

نگهداری و مراقبت های کمپرسورهای موازی

ویژگی های کمپرسورهای موازی نیاز به مراقبت نگهداری ویژه ای را دارد به ویژه پرشر روغن بایستی به دقت چک شود تا به درستی عمل کند.

هر کمپرسور بایستی به صورت مجزا راه اندازی شود و فشار روغن با گیج فشار چک شود.سطح روغن سایدگلس با تغییر بارهای برودتی تغییرمی کند.سطح روغن کمپرسورهای سیلندر پیستونی بیتزربین4/1تا4/3 سطح سایدگلس است .دمای جداکننده روغن و روغن بازگشتی بایستی چک شود.بهتر است یک سایدگلس در مسیر بازگشت روغن به کارتر کمپرسور نصب شود تا از جریان بدون گاز داغ به کارتر اطمینان داشته باشیم .درصورت ورود گاز داغ از جداکننده روغن به کارترو یا مشکل روغن یکی از دلایل زیر وجود دارد:

زیاد شارژکردن روغن کلی سیستم

کوچک گرفتن سایز جداکننده روغن

آلوده بودن سیکل تبرید

نصب کنترل فشار و ترموستات ها و تعداد استارت ها در ساعت را بایستی در نظر گرفت.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

مطالب مرتبط