چیلر جذبی

کریستال لیتیوم بروماید چیلر جذبی

کریستال شدن لیتیوم بروماید

در این فیلم می توانید تشکیل دانه های کریستال نمک قلیایی لیتیوم بروماید چیلر جذبی را ببینید که  تحت شرایطی امکان غلیظ شدن لیتیوم بروماید به صورت کریستال وجود دارد و در صورت تشکیل کریستال و به هم پیوستن این کریستالها در غلظت های بالا، امکان مسدود شدن مسیر عبور سیال بوجود می آید که یکی از علل خرابی چیلرهای جذبی است.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.