یکی از تجهیزاتی که در تاسیسات صدمه زیادی از کاویتاسیون به آن وارد می شود پمپ ها هستند. علت این امر هم می تواند از: لوله کشی اشتباه پمپ،عدم ساخت کلکتور،ساخت اشتباه کلکتور،لوله کشی اشتباه خطوط اصلی باشد.


برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.