تاسیسات

کاویتاسیون یا حفره زایی در پمپ ها

یکی از تجهیزاتی که در تاسیسات صدمه زیادی از کاویتاسیون به آن وارد می شود پمپ ها هستند. علت این امر هم می تواند از: لوله کشی اشتباه پمپ،عدم ساخت کلکتور،ساخت اشتباه کلکتور،لوله کشی اشتباه خطوط اصلی باشد.


برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.