چیلر جذبی

پرچ چیلر جذبی شعله مستقیم

در این فیلم روش پرچ گیری چیلر جذبی شعله مستقیم(دایرکت فایر) نشان داده شده است. تمامی سیستم های پرچ چیلرهای جذبی مختلف در اصل با یک ساختار و روش اصلی کار می کنند که در فیلم های دیگر توضیح داده شده است.