در این فیلم روش پرچ گیری چیلر جذبی شعله مستقیم(دایرکت فایر) نشان داده شده است. تمامی سیستم های پرچ چیلرهای جذبی مختلف در اصل با یک ساختار و روش اصلی کار می کنند که در فیلم های دیگر توضیح داده شده است.