چیلر تراکمی و کمپرسور

هیت پمپ چیست؟

هیت پمپ چیست؟

هیت پمپ Heat pump (پمپ حرارتی یا پمپ گرمایی)

در پایان این مبحث خواهیم دانست که هیت پمپ چیست؟ همچنین:

 • روش کار هیت پمپ را خواهیم دانست.
 • روش محاسبه راندمان هیت پمپ را خواهیم دانست.
 • سیکل هیت پمپ را خواهیم دانست.
 • منابع مختلف گرما را خواهیم دانست.
 • کاربردهای مختلف هیت پمپ را خواهیم دانست.
 • اجزای مختلف هیت پمپ را خواهیم دانست.
 

هیت پمپ چیست؟

 • یک هیت پمپ وسیله ای است که از انرژی مکانیکی برای انتقال گرما از یک محل به محل دیگر استفاده می کند.
 • یک هیت پمپ با استفاده از معکوس کردن سیکل تبرید کار می کند.
 • یک هیت پمپ را می توان برای تولید سرما و یا گرما به کار برد.
 • در حالت سرمایش، یک هیت پمپ همانند یک سیکل تبرید کار می کند.
 • یک شیر چهارراهه در سیکل تبرید برای تغییر حالت از گرمایش به سرمایش و بالعکس استفاده می شود.
 • منابع گرمایی در محیط اطراف ما وجود دارد (هوا، زمین، آب های زیر زمینی و غیره)

هیت پمپ چگونه کار می کند؟

آب نمک در کویل به حرکت در می آید و گرما را از زمین، هوا یا آب جذب می کند.

در مبدل حرارتی (اواپراتور) انرژی گرمایی آب نمک به مبرد منتقل می شود و به دلیل اختلاف دما، مبرد تبخیر می شود.

سپس کمپرسور، مبرد را فشرده می کند. زمانی که فشار و دما افزایش یافت، گرما از طریق یک مبدل حرارتی (کندانسور) به سیستم گرمایش منتقل می شود.

مبرد گرما را از طریق کندانسور به سیستم گرمایش منتقل می کند و در نتیجه مبرد کندانس شده و به فاز مایع تبدیل می شود.

مبرد سیرکوله شده و شیر انبساط فشار را کاهش می دهد در نتیجه دمای مبرد کاهش می یابد. پروسه دوباره تکرار می شود.

راندمان هیت پمپ

ضریب عملکرد (cop) Coefficient of performance 

 • ضریب عملکرد یک هیت پمپ را می توان با نسبت خروجی گرما به ورودی الکتریسیته بیان کرد.
 • برای مثال، یک cop برابر 4 به این معناست که انرژی الکتریکی  1kw به 3kw انرژی گرمایی اضافه شده است تا خروجی انرژی گرمایی 4kw را به وجود آورد.

راندمان هیت پمپ

فاکتور عملکرد فصلی (SPF) Seasonal performance factor

 • SPF برابر رابطه میانگین بین انرژی مصرفی و ورودی به وسیله یک هیت پمپ در طول یک سال است.
 • برای مثال یک SPF برابر 4.1 به این معناست یک در یک سال 8000kwh انرژی الکتریکی باعث تولید 32000 kwh انرژی گرمایی شده است.

چرا هیت پمپ ها دارای راندمان بالاتر از هیتر (گرمکن) های مرسوم هستند؟

 • انرژی گرمایی موجود در خاک و هوا کاملا رایگان است.
 • ¾ انرژی سالیانه برای گرم کردن فضا، آب مصرفی توسط هیت پمپ از خورشید به دست می آید.
 • 44% انرژی خورشیدی دریافتی از خورشید در خاک جمع می شود.
 • این انرژی خورشیدی بیش از 480 برابر انرژی مورد نیاز انسان است.
 • ترکیب استفاده از هیت پمپ با یک سیستم  گرمایش خوب می تواند باعث کاهش هزینه گرمایش تا 50% شود.

سیکل تبرید سیستم گرمایش

 • در تصویر روش کار یک هیت پمپ به وسیله سیکل تبرید معکوس شونده را می بینید.
 • اجزای اصلی هیت پمپ عبارتند از کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور.
 • گرما از اتمسفر به مبرد در اواپراتور منتقل می شود. مبرد حالت گازی به کمپرسور می رود.
 • مبرد از کمپرسور به کندانسور می رود که گرما را به فضا منتقل می کند.

سیکل تبرید سیستم سرمایش & گرمایش (معکوس شونده)

یک هیت پمپ می تواند برای اهداف گرمایش و سرمایش به کار رود. یک شیر 4 راهه در مدار تبرید برای تغییر حالت از گرمایش به سرمایش و بالعکس استفاده می شود.

هیت پمپ منبع زمینی لوله های افقی

 • در هر دو حالت سیستم آب / آب و آب / آب نمک امکان پذیر است.
 • می توان با کنار زدن خاک یا حفر گودال این کار را انجام داد.
 • حداکثر قدرت استخراج شده 10~30 watt به ازای طول لوله است که وابسته به دمای خاک و هوا تغییر می کند.