در این متن نگاهی به انواع روغن کمپرسور و ویژگی های تکنیکی کمپرسورهای دانفوس می اندازیم. هر کمپرسور منیروپ (maneurop) و کمپرسور اسکرال دانفوس (Danfoss Scroll Compressor) را بایستی با روغن مناسب همان کمپرسور شارژ کرد.