تاسیسات

نمودار سایکرومتریک

نمودار سایکرومتریک (PSYCHOMETRIC CHART) مشخصات هوا از قبیل دمای حباب خشک(DRY BULB TEMPREATURE)دمای حباب تر(wet bulb temperature) نسبت رطوبت (humidity ratio) رطوبت نسبی (relative humidity) آنتالپی (antalpy) و اطلاعات زیادی از قبیل پروسه گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع، رطوبت زنی، رطوبت گیری، خنک کاری چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی، سیستم توزیع و کانال کشی هوای ساختمان را به ما می دهد و در هنگام محاسبات بار برودتی و انتخاب برج خنک کننده بسیار کمک کننده می باشد.