نصب و راه اندازی کمپرسور

بعد از مرحله تعمیر کمپرسور در کارگاه گروه مهندسی مهر اسپند، کمپرسور به محل نصب منتقل می گردد و با استفاده از تجهیزات مخصوص نصب می گردد.

گروه مهندسی مهراسپند دارای تیم های متخصص در زمینه تبرید است که ریسک خرابی مجدد کمپرسور را پائین می آورند و کمپرسور بعد از نصب شامل گارانتی می گردد.

تعمیر کمپرسور بیتزر و نصب کمپرسور

تعمیر کمپرسور بیتزر و نصب کمپرسور

تعمیر کمپرسور اسکرو و نصب کمپرسور

تعمیر کمپرسور اسکرو و نصب کمپرسور

چیلر تراکمی