چیلر تراکمی و کمپرسور

متال اسپری

متال اسپری

متال اسپری :در این فیلم قصد داریم تا تعمیر کمپرسور اسکرو –متال اسپری  را کاملا توضیح دهیم

وبیان کنیم در  کدام کمپرسور ها ی اسکرو نیاز به این نوع تعمیر خواهد بود   

متال اسپری (معایب روش متال اسپری)

در روش متال اسپری باید سطح فلز خراشیده شود و همچنین بار برداری از سطح فلز انجام می شود

فلز خراشیده شده و بر روی سطح جدید مینشیند بسته جدید قابل ماشینکاری است

اما ایراداتی در این روش وجود دارد که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم

اولین مشکل ننشستن و پوست پوسته شدن فلز پاشیده شده است

زمانی که این روش به درستی انجام شود فلز برروی سطح جدید نمی‌نشیند

و در هنگام باربرداری و یا در هنگام استفاده بلند می‌شود و از سطح فلز اصلی جدا می گردد

عمق پاشش نیز بسیار مهم است در مواردی مشاهده می شود که عمق پاشش کم است

و بنابراین سطح مورد نظر خواص مناسبی را دارا نمی باشد و جدا می شود

در مواردی نیز مشاهده می‌شود که آلیاژ استفاده شده برای پاشش نامناسب است و استحکام پاشش بسیار پایین است

پیش گرم کردن نیز یکی از موارد بسیار مهم است که باید پیش از انجام کار صورت گیرد

در صورتی که پیش گرم کردن به خوبی انجام نشود فلز پاشیده شده به درستی بر روی سطح نمی نشیند و استحکام پایینی به دست می آید

در کل روش متال اسپری بسیار مناسب برای کاربردهای مختلف می‌باشد

اما توجه کنید در صورتی که این روش به درستی اجرا نشود می تواند باعث به وجود آمدن آسیب های شدید شود

همانطور که در فیلم مشاهده خواهید کرد در مواردی مشاهده می شود

که بعضی از قسمت های کمپرسور دچار خوردگی شده اند. یکی از این قسمتها نشیمنگاه بلبرینگ های اسکروهاست.

در هنگام تعمیر کمپرسور اسکرو باید به تلرانس ها و مقادیر لقی های مجاز کمپرسور دقت زیادی شود.

زیرا مقادیر لقی های مجاز بسیار ناچیز است و درصورت انحراف از مقادیر مجاز می تواند باعث آسیب های شدید و تولید صدا در کمپرسور گردد.

یکی از روشهای ترمیم خوردگی و لاغر شدن شفت استفاده از روش متال اسپری یا پوشش دهی با فلز است

که در فیلم زیر پروسه انجام کار را مشاهده می کنید.