چیلر تراکمی

مبدل های صفحه ای برای چیلرهای تراکمی و سردخانه ها، قسمت دوم

حل شدن روغن در سیستم های فلوود

اواپراتورهای روغن

مخلوط مایع- بخار اواپراتور را ترک می کند و وارد جداکننده شده و بخار از مایع جدا می شود. این جداکننده تنها مایع مبرد را از بخار جدا نمی کند بلکه روغن را نیز از بخار جدا می کند.

تنها بخار خشک تَرک شده به کمپرسور باز می گردد و بنابراین روغن وارد شده به لوپ اواپراتور- سپراتور به صورت موثری در اینجا تله می شود. اگر اندازه گیری ویژه ای صورت نگیرد، تمرکز روغن در اواپراتور افزایش می یابد و روغن کارتر کمپرسور خالی می شود.

اولین گام، نصب یک جداکننده روغن موثر بعد از کمپرسور است.

هرچند این کار کافی نیست و حتی با یک جداکننده روغن موثر نیز نمی توان تمام روغن را جمع کرد. فرار مقداری روغن از جداکننده اجتناب ناپذیر است و سرانجام تمرکز روغن در لوپ اواپراتور- سپراتور افزایش می یابد.

دومین گام نصب یک اواپراتور برگشت روغن است.

در اینجا مقداری مایع مبرد از اواپراتور- جداکننده خارج می شود و تا میزان زیادی تبخیر می گردد. برگشت این مبرد به صورت بخار است و تنها روغن به همراه کمی مبرد که عدم ضربات مایع را گارانتی می کند به کمپرسور باز خواهد گشت.

برای مثال قرار است 5000kg/hr از مبرد R22 که شامل .5kg/hr روغن نیز است وارد لوپ اواپراتور –سپراتور شود (از رسیور کندانسور).

مقدار تمرکز روغن در لوپ سپراتور چقدر است؟

ورودی لوپ برابر است با 5000*0.001=5 kg/hr. روغن. تمام این روغن با 1000kg/hr. محلول روغن- مبرد که تبخیر می شود، سپراتور را ترک می کند. بنابراین: 100*5/1000=0.5%

از 1000kg/hr. مایع ورودی برابر 99.5 % تبخیر می شود و 0.5% باقی مانده روغن است. بنابراین می توانیم بگوییم تمرکز روغن در لوپ اواپراتور- سپراتور پنج برابر بیشتر از مایع ورودی به رسیور کندانسور است.

اواپراتور برگشت روغن شبیه به اواپراتورهای انبساط مستقیم (DX) است که در تمام مبرد باید در خروجی تبخیر شود. تمرکز روغن بیشتر و افت فشار کمتر است.

هرچند، زمانی که 95% مایع تبخیر شود، تمرکز روغن تا 10% افزایش می یابد. تا حدود این نقطه، افزایش ویسکوزیته به میزان منطقی پائین است.

شکل پایین اواپراتور برگشت روغن را نشان می دهد. یک جریان از سپراتور جدا شده است و بخار روغن به کمپرسور باز می گردد. بنابراین، خصوصیت اصلی اواپراتور را می توان بیان کرد که:

 • تقریبا تمام مخلوط روغن- مبرد تبخیر می شود.
 • نیروی به حرکت درآورنده برای جریان می تواند هد استاتیک باشد که همانند یک ترموسیفون طبیعی عمل می کند.
 • هد استاتیک برای اعمال نیرو بر بخار روغن به سمت خط ساکشن کافی نیست البته اگر خط اواپراتور روغن ورودی به خط ساکشن از یک شیر که افت فشار ایجاد کند، بگذرد.
 • ورودی خط ساکشن می تواند همانند یک اجکتور باشد که نیروی به حرکت درآورنده اضافی را اعمال کند.
 • جریان بوسیله سوپرهیت کنترل می شود اما نه همانند اواپراتورهای DX. شیر کنترل جریان را کنترل میکند تا بیشتر از چیزی که می تواند تبخیر شود، وارد نشود. افت فشار ممکنه، خیلی کم است. استفاده از پخش کن ها و یا تجهیزات مشابه سیستم های DX مجاز نیست.

خنک کننده روغن و اواپراتور برگشت روغن در سیستم فلودد با روغن محلول

خنک کننده روغن

روغن از طریق تبخیر مایع گرم کندانس خنک می شود . دیگر سیستم ها مانند مبرئ یرد یا آب ممکن است شوک دمایی به روغن وارد کنند.

بعد از تبخیر، بخار در کندانسور مجدد کندانس شده و از طریق روش های زیر به کندانسور وارد می شود:

 • از طریق LA و خط متعادل کننده (EQL) 
 • مستقیما به ورودی کندانسور
 • به لوله کندانس خروجی از کندانسور

A و B به این معناست که مبرد یک دایره را طی می کند. برای امکان پذیری این مساله با یک کندانسور دارای افت فشار زیاد، شرایط زیر باید محقق گردد:

 • فشار LR باید بالاتر از فشار ورودی کندانسور باشد به عبارت دیگر بخار نمی تواند به عقب جریان یابد. مایع کندانس در جداکننده روغن گرم می شود تا فشار بخار به اندازه کافی بالا باشد تا بخار به ورودی کندانسور برگردد.
 • بخار نباید به لوله ورودی کندانسور وارد شده بلکه باید به پائین ترین سطح کندانسور کشیده شود.
 • برای غلبه بر افت فشار در کندانسور باید فاصله مناسب بین سطح مایع در LR و پائین کندانسور باشد تا اجازه  دهد که ستون مایع تشکیل شود.

چه اتفاقی در ابتدای راه اندازی خنک کننده روغن می افتد؟ فرض کنید EQL بسته است.

 • زمانی که EQL باز است، فشار ورودی کندانسور به LR منتقل شده و فشار به لوله کندانس وارد می شود. زمانی که ارتفاع استاتیک در ستون برابر افت فشار کندانسور است، تعادل برقرار شده و جریانی در EQL نیست. فشار در LR  و ورودی کندانس متعادل است.
 • شیر مبرد به خنک کننده روغن باز است و مبرد تبخیر می گردد. فشار به اندازه کافی بالا می رود تا EQL را به ورودی هل دهد. ستون مایع متعاقبا افزایش می یابد.
 • اگر مبرد شامل اینرت (گازهای بی اثر) باشد، می تواند از طریق قسمت بالایی لوله خروجی کندانسور ونت گردد نه از طریق LR.

برای حداقل کردن شوک حرارتی، روغن به صورت دائم برمی گردد. مقداری مبرد به صورت پیوسته از لوپ V1 جریان دارد و در صورتیکه خنک کنندگی اضافی نیاز باشد (از طریق فرمان TC) شیر V2 باز می شود و مبرد کافی برای حداکثر خنک کنندگی تامین می شود. یک سیستم کاملا روشن و خاموش ( on/ off) می تواند باعث استرس در سیستم شود.

انواع اواپراتورها

اواپراتورهای انبساط مستقیم

مبرد وارد شیر انبساط ترموستاتیک می شود و شروع به تبخیر می کند و در نتیجه دما پائین می آید. شیر انبساط بوسیله سوپر هیت خروجی اواپراتورکنترل می شود. مبرد در حالت 2 فاز (مخلوط مایع و بخار) وارد اواپراتور شده، کاملا تبخیر می شود و سپس سوپرهیت می گردد.

روغن نیز به حالت فاز مایع اواپراتور را ترک می کند، معمولا به حالت بخار یا قطرات که توسط جریان گاز منتقل می شود.

اواپراتور انبساط مستقیم

اواپراتور ترموسیفون

مبرد مایع در شیر انبساط قبل از ورود به جداکننده مایع- بخار تبخیر می شود. مبرد مایع از سپراتور به اواپراتور جریان می یابد و قسمتی از آن تبخیر می شود. مخلوط مایع- بخار در سپراتور جدا می شود. بخار سپس به سمت کمپرسور می رود، در حالی که مایع به اواپراتور باز می گردد.

 اواپراتور ترموسیفون

اواپراتور پمپ سیرکوله

این نوع از اواپراتور نوعی طراحی اواپراتور ترموسیفون است اما سیرکوله شدن در اینجا توسط یک پمپ انجام می شود.

این ترتیب به معنای آزادی بیشتر برای محل سپراتور (جداکننده) است. اختلاف فاصله عمودی می تواند افزایش یابد و شیرها و اتصالات نیز می توانند اضافه شوند.

این روش همچنین در صورت وجود یک افزایش ظرفیت ناگهانی نیز مناسب است.

اواپراتور پمپ سیر کوله

اواپراتور تزریق سیرکوله

این وسیله ایست که بین ترموسیفون و اواپراتور و اواپراتور DX قرار می گیرد. مبرد منبسط شده به عنوان یک پمپ اجکتور عمل کرده که به سیر کوله کردن مبرد کمک می کند.

اجکتور در صورت طراحی باعث جریان معکوس نمی شود و همچنین نیاز به پخش کن در ورودی است.

اواپراتور تزریق سیرکوله 

اواپراتور سیرکوله یا جریان فلودد (اواپراتور فلودد)

در شکل 03 (قسمت اول) روش کار این اواپراتور نشان داده شده است. اواپراتور توسط 2 لوله به جداکننده بخار- مایع متصل است. لوله پائینی اواپراتور را بوسیله مبرد مایع تغذیه میکند و لوله بالایی، مبرد تا حدودی تبخیر شده را باز می گرداند.

سپراتور (جداکننده) معمولا دارای یک سطح مایع است و همچنین اواپراتور نیز همانگونه که در شکل می بینید تا حدودی با مایع مبرد پر می شود. به این نوع از اواپراتور، اواپراتور جریان فلودد (جریان سیلابی) می گویند.

بنا به نیروی اعمالی برای گردش، اواپراتورهای فلودد را می توان به اواپراتورهای ترموسیفون که نیروی محرکه از طریق اختلاف دانسیته طبیعی بین ورودی و خروجی بوده و اواپراتورهای جریان اجباری  که نیروی اجباری یک پمپ یا اجکتور است، تقسیم کرد.

سیر کوله شدن – نسبت به کل مبرد ورودی به اواپراتور و مقدار تبخیر شده است و در حدود 5 تا 10 برای اواپراتور پوسته لوله (شل و تیوب ) تا حدود 1.2 در اواپراتور PHE جوشی یا نیمه جوشی است. نرخ سیرکوله کم باعث کوچکتر شدن سایز لوله سپراتور و کاهش مقدار مبرد در سیکل است.

سطح اواپراتور توسط مبرد (تر) می شود و در نتیجه هدایت گرما بهتر انجام خواهدشد.

کاربردها

این نوع از اواپراتور در کاربردهای بزرگ به کار می رود. در سیستم های آمونیاک استفاده از اواپراتور های فلودد محبوب است.

ترموسیفون ها

این روش اقتصادی ترین راه برای یک اواپراتور فلودد است. هرچند نرخ سیرکوله به انتقال گرما و افت فشارها در قسمت های مختلف سیستم وابسته است.

براساس تعریف ترموسیون به این معناست که سیرکوله شدن به اختلاف دانسیته بین سیال ها در لوله ورود و خروج بستگی دارد. فرض کنید که یک یونیت کار نمی کند اما با مبرد مایع شده پرشده است. هر دو شیر باز است. سطح مبرد در اواپراتور مشابه سطح آن در سپراتور است.

زمانی که مایع وارد اواپراتور می شود، مبرد گرم شده و به آهستگی حباب ها شروع به تشکیل می کنند. بنابراین اختلاف دانسیته بین دو لوله ورود و خروج بوجود می آید.

بنابراین دو لوله بالانس نیستند و مبرد از سپراتور به اواپراتور از طریق لوله پائینی جریان می یابد. در بالای اواپراتور، مخلوط دوفازی به سمت سپراتور حرکت می کند، در پایین اواپراتور مبرد وارد می شود و شروع به جوشیدن می کند. بنابراین یک مخلوط دوفازی تشکیل می شود.

زمانی که مخلوط مایع- بخار وارد سپراتور می شود، به حالت اشباع است. مایع جدا شده دوباره به اواپراتور باز می گردد اما دیگر به حالت اشباع نیست. دما مشابه به دمای سپراتور بوده اما فشار بالاتر است که به دلیل هد استاتیک سطح مایع مبرد در ورودی بوجود می آید.

این بدان معناست که در قسمت اولیه مبدل حرارتی جوشش نداریم و تنها دما افزایش می یابد. هرچند زمانی که مبرد در مبدل بالاتر می رود ، فشار کاهش می یابد.

این دو اثر، افزایش دما و کاهش فشار به این معناست که نقطه جوشش آغاز شده است و مبرد به جوش می آید. فشار شروع به کاهش می کند و به دلیل تغییر ارتفاع و افت فشار، مبرد حالا به حالت اشباع است و دما کاهش یافته تا به سپراتور بازگردد و این سیکل بسته تکرار گردد.

در پائین ترین نقطه در یک سیستم آمونیاک روغن درین می کند که در قسمت روغن ها و مبرد ها توضیح داده شده است.

مبدل حرارتی به عنوان اواپراتور ترموسیفون 

آب از پائین وارد می شود (جریان هم جهت) دلیل این ترتیب بالا بودن اختلاف دمای اولیه است. در صورت نیاز به شیر قطع کن در مسیر جریان، باید دارای مقاومت در برابر جریان باشد. شکل همچنین نشان دهنده جمع شدن روغن به دلیل سنگینی نسبت به آمونیاک است.

شیر انبساط ترموستاتیک و اواپراتور انبساط مستقیم

شیر انبساط ترموستاتیک

مبرد وارد اواپراتور می شود و شروع به تبخیر می کند. معمولا گاز فریونی R22 است که با شیر انبساط ترموستاتیک (اکسپشن ولو ترموستاتیک) کار می کند.

اولین پارامتر برای کنترل شیر انبساط (TEV) دماست. از آنجایی که استفاده از دما کمی مشکل است، فشار بخار معادل با دما را مورد استفاده قرار می دهند. یک حباب در خروجی اواپراتور و خط ساکشن متصل است.

حباب به قسمت A شیر متصل است و نیروی FA را به صفحه دیافراگم و متعاقب آن به پین وارد می کند. فنر قابل تنظیم D نیروی FD را وارد می کند. این نیروها چگونه کار می کنند؟

زمانی که دما افزایش می یابد، در خروجی اواپراتور، فشار حباب و قسمت بالائی دیافراگم افزایش یافته و میله را به سمت پائین هل می دهد. فنر را می توان از طریق یک پیچ تنظیم کرد بنابراین شیر اجازه عبور یا کم کردن مبرد را می دهد.

در یک حالت و در حالت دمای ثابت تبخیر اواپراتور تنها حباب دما را کنترل می کند و سوپرهیت بودن یا نبودن مهم نیست و برای هر کاربردی از اریفیس خاص آن کاربرد استفاده می شود.

برای بسط دادن محدوده کارکرد شیر، کنترل شیر توسط سوپرهیت انجام می شود که برای این کار، فشار خروجی اواپراتور نیز توسط یک اتصال (اکولایزر با متعادل کننده) کنترل می شود (این اتصال به اتصال اکولایزر شیر انبساط متصل است).

هدف از سوپرهیت

 • محافظت از کمپرسور. اگر مبرد به حالت مایع وارد کمپرسور شود، باعث ایجاد ضربه و شوک های فشار می شود.
 • کنترل شیر انبساط ترموستاتیک. شیر مقدار مبرد گذری از خود را توسط سوپرهیت در خروجی اواپراتور کنترل می کند. چرا؟

برای جواب این سوال، تصور کنید چه اتفاقی می افتاد اگر در خروجی اواپراتور مبرد به حالت اشباع یا مایع بود. به این ترتیب شیر انبساط می تواند اواپراتور را بر اساس ظرفیت آن تغذیه کند.

کنترل شیر انبساط در اواپراتور فلودد

 1. زمانی که مایع در ریسیور HP بالا بیاید، یک شناور که به کنترلر وصل است، فرمان را به شیر می فرستد. شیر باز شده و ریسیور شروع به تخلیه می کند. یک کنترل کننده HP که حساس به سطح مبرد است امتیاز این سیستم است. اگر سطح پائین باشد، ممکن است ظرفیت مورد نیاز را تامین نکند و اگر خیلی بالا باشد، ریسیور (LP) را از مایع زیاد پر می کند که ممکن است به اواپراتور وارد شود.
 2. زمانی که سطح مایع مبرد به بالاتر از حباب صعود کرد، فشار درون حباب گرمایی کاهش می یاید و شیر بسته می شود. زمانی که سطح پائین رود، حباب گرم شده و فشار افرایش می یابد و شیر باز می شود. این روش شبیه به کارکرد شیر انبساط ترموستاتیک است.
 3. کنترلر LP دارای حساسیت کمتری به پرشدن مایع نسبت به کنترلر HP است.

هرچند زمانی که سیستم متوقف شد، سطح مایع پائین می آید.

کنترل

انبساط مبرد در اواپراتور فلودد

انبساط مبرد به ندرت توسط سوپرهیت همانند اواپراتور انبساط مستقیم کنترل می شود. در اینجا سوپرهیت و یا اختلاف دما بین خروجی و ورودی برای استفاده در کنترل وجود ندارد.

شیر انبساط در عوض به وسیله سطح مبرد مایع در هر دو ریسیور LP و HP کنترل می شود. کنترلر HP باید شیر را برای افزایش سطح مایع باز کند و کنترلر LP باید آن را ببندد. کنترل سطح باید مکانیکی، دمایی، کمی جذبی و… باشد.

یک کنترل کننده HP زمانی که تنها یک اواپراتور و کنترل کننده LP وجود دارد، استفاده می شود. اگر چندین اواپراتور موازی وجود داشته باشد ( هرکدام با کنترل کننده خود کار می کند) در مقابل اواپراتور انبساط مستقیم (DX)، یک اواپراتور فلودد می تواند به شیر انبساط با رنج وسیعی از پالس ها کار کند.

شیر انبساط الکترونیک

این تجهیزات را می توان کنترل proportional نامید. این بدان معنی است که کنترل متغیر انجام می شود.

اواپراتور بهتر کار می کند هرچند با سوپرهیت کمتر به دلیل ضریب انتقال دمای کمتر در منطقه سوپرهیت کننده مواجه هستیم.

هماهنگ کردن ظرفیت های اواپراتور و کمپرسور

کمپرسور های طبیعی تبرید از نوع جابجایی مثبت هستند که گاز فریونی را به فشار بالاتر (و دمای بالاتر) کمپرس می کنند.

حجم فشرده شده مستقل از حالت مبرد بخار است. اگر کمپرسور یک لیتر بر ثانیه مبرد را در فشار 3bar بمکد و آن را در 12bar دیسچارج کند سپس دوباره 1 لیتر در ثانیه مبرد را در فشار 2bar تا فشار 8bar دیسچارج می کند. زمانی که دانسیته بخار با کاهش فشار، کاهش می یابد، جرم جریان مبرد با کاهش فشار، کاهش می یابد.

ظرفیت سرمایی وابسته به مقدار بخار مبرد مکیده شده به کمپرسور نیست اما وابسته به مقدار مایع مبرد باقی مانده بعد از شیر انبساط است. هرچقدر مبرد بیشتری منبسط گردد بنابراین مبرد مایع کمتری باقی می ماند.

ظرفیت اواپراتور با افزایش اختلاف دما افزایش می یابد و با کاهش دمای تبخیر، کاهش می یابد.

بنابراین چه اتفاقی می افتد اگر ما یک اواپراتور که در دمای تبخیر مشخص کار می کند را به یک کمپرسور با ظرفیت بالاتر در این دما متصل کنیم؟

تا زمانیکه که کمپرسور دارای ظرفیت بیشتر از اواپراتور است، می تواند مبرد بیشتری را نسبت به مبردی که اواپراتور می تواند تحویل کمپرسور دهد، بمکد (ساکشن کند). بنابراین کمپرسور شروع به وکیوم کردن اواپراتور و کاهش فشار می کند.

کاهش فشار تاثیر معکوس بر اواپراتور و کمپرسور دارد:

 • اواپراتور مبرد بیشتری را تبخیر می کند در نتیجه ظرفیت افزایش یافته و دانسیته بخار کاهش می یابد. این دو باعث افزایش حجم کل بخار می شود.

شیر انبساط الکترونیک

مبرد اشباع در دمای صفر درجه سانتی گراد وارد اواپراتور می شود. در اینجا دمای مبرد به دلیل افت فشار تا 4k کاهش دما پیدا می کند سپس تا 5k سوپرهیت می شود و سرانجام مبرد در دمای 1 درجه سانتی گراد در دمای اشباع 4- درجه اواپراتور را ترک می کند.

کنترل کننده سیگنال را به شیر می فرستد تا باز و بسته شود.

جداکننده (سپراتور) های خط ساکشن

برای جلوگیری از ورود مبرد مایع به کمپرسور در زمانیکه اواپراتور نتواند جلوی خروج مایع از اواپراتور را بگیرد (تبخیر کامل در اواپراتور انجام نگیرد) باید از تجهیزات اضافی استفاده کرد.

قطرات مایع ورودی به خط ساکشن را می توان به چندین روش از قبیل جمع آوری تبخیر کرده یا با جدا کردن تعدیل کرد.

 • انواع مختلفی از جداکننده های مایع در بازار وجود دارد . یک نوع توسط شرکت Alfa Laval طراحی شده که در شکل بعد نشان داده شده است. در حین جریان ناگهانی مبرد، قطرات مایع اواپراتور را ترک می کنند و در جدا کننده جمع می شوند. این روش تبخیر یا جمع آوری مایع مبرد را تضمین می کند.
 • بعد از اواپراتور، مبرد از یک مبدل حرارتی عبور می کند، بخار گرم شده و قطرات مایع تبخیر می شوند. منبع گرما معمولا مایع خروجی از کندانسور است. عیب این روش خروج مبرد از کمپرسور با سوپرهیت بالاست که احتمال شکستن ساختار روغن را بالا می برد.

دو روش را می توان با یکدیگر ترکیب کرد برای مثال می توان از  مبدل حرارتی و جداکننده با یکدیگر استفاده کرد .

کنترل تبخیر در یک اواپراتور/ کندانسور در چیلر کَسکیت

سیستم بالا معمولا در سوپرمارکت ها و صنایع دارویی کاربرد دارد. بخار دیسچارج LT از طریق 3 کمپرسور در کندانسورهایی که واقع در اواپراتور HT هستند خنک می شود. E/C (اواپراتور/ کندانسور) معمولا به صورت موازی یا یونیت HT کار می کند.

برای حداقل کردن نوسان، سیستم زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

 • به جای یک شیر انبساط TEX از 3 شیر انبساط که هرکدام با یک کمپرسور کنترل شوند، استفاده شود.
 • قسمت کندانس باید به خوبی درین کند.
 • تنظیمات فشار کنترل PC2 (فشار تبخیر ) باید بالاتر PC1 یا فشار ساکشن HT باشد.
 • کنترل فشار کندانس در صورت امکان باید قبل و نه بعد از E/C نصب شود.

کنترل دما با شیر کنترل در اواپراتور فلودد

در اینجا دما بوسیله خفقان یک شیر همانند شیر انبساط ترموستاتیک انجام می شود که توسط دمای خروج کنترل خواهدشد.

تفاوت با شیر انبساط ترموستاتیک این است که انبساط دهنده در شیر وجود ندارد. این روش اجازه می دهد مایع کافی در اواپراتور تبخیر شود.

جداکننده مایع خط ساکشن

 • بخار یا قطرات مایع مبرد و روغن وارد سپراتور می شوند. قطرات جدا شده و در ته جداکننده جمع می شوند. بخار سپس وارد لوله رو به پائین شده و از طریق بالای جداکننده خارج می شود.
 • زمانی که سطح روغن و مبرد به لوله رسید، از طریق یک سوراخ کوچک به سمت خروجی هدایت خواهدشد. مایع مبرد ورودی به این سوراخ (اریفیس خروج روغن) در هنگام ورود به لوله خروجی تبخیر می گردد.

کندانسور و ریسیور خط مایع

 1. پروسه کندانس

زمانی که بخار سوپرهیت در مبدل حرارتی سرد شد، مراحل زیر اتفاق می افتد:

 • دی سوپر هیت شدن بخار مبرد. این مرحله خنک شدن گاز فریونی است.
 • کندانس شدن بر روی دیواره. یک مقدار مشخصی از سابکول شدن بخار نیاز است. کندانس می تواند در هسته هایی (نقاطی) در کندانسور شروع شود. این قسمت سطح مبدل حرارتی (کندانسور) است.
 1. ترتیب کندانسور

انتخاب نوع کندانسور، سطح دما، سیستم کنترل و…  وابسته به کاربرد و بسیاری از عوامل است. در زیر بعضی نکات را ذکرکرده ایم:

 • اگر کندانسور در چیلر تراکمی یا سردخانه بدون بازیافت انرژی نصب شده باشد، تنها هدف کندانسور دفع گرما است. نوع کندانسور وابسته به محل است و باید تا اندازه ای که امکان دارد فضای کمتری اشغال کند.
 • دمای کندانس یا بهتر بگوییم فشار مورد A را بهتر کند که وابسته به نوع اواپراتور است:

یک سیستم انبساط مستقیم نیاز به حداقل فشار برای شیر انبساط TEV دارد.

نیروی محرک در اواپراتور فلودد کمتر دارای حساسیت است بنابراین ذخیره انرژی اتفاق می افتد.

 • در یک هیت پمپ، کندانس دارای تفاوت است، ممکن است کندانسور برای گرم کردن یک فضا استفاده شود.
 • در یک چیلر تراکمی می توان از بازیافت انرژی از کندانسور استفاده کرد. معمولا سطح بالای گرما از بخار مبرد سوپرهیت را می توان در یک دی سوپرهیتر استفاده کرد و از طریق یک مبدل آب گرم مصرفی یا پیش گرم کن آب گرم مصرفی را تامین کرد.

3. پروفایل دما

در یک کندانسور، مبرد به صورت سوپرهیت وارد کندانسور می شود که دارای دمایی در محدوده 60 تا 120 درجه سانتی گراد است. دمای بالاتر 120 درجه باعث می شود روغن شروع به شکستن ساختار بکند بنابراین دمای دیسچارج باید پائین نگه داشته شود.

سابکول کردن کندانس

کندانس خروجی از یک کندانسور به صورت معمول چند درجه سابکول است. در صورتیکه سابکول بیشتری مورد نیاز باشد، این کار را می توان از طریق سابکولر (سابکول کننده ) مجزا انجام داد. کندانسور به تنهایی نمی تواند این نیاز را برآورده کند اما:

 • گازهای غیرقابل تقطیر (اینسرت ها)، روغن غیر قابل حل شدن درگاز فریونی، محصولات شکستن ساختار روغن می توانند در سیکل تله شوند.

اتصال موازی کندانسورها

در شکل بعد، 4 کندانسور به صورت موازی به یکدیگر متصل شده اند. توجه کنید در عمل می توان از روشهای متفاوتی برای اتصال کندانسور ها استفاده کرد. ممکن است دبی آب در کندانسورها متفاوت باشد بنابراین افت فشار در کندانسورها تفاوت خواهد داشت. در نتیجه افت فشار باید جبران شود:

 • در شکل با تشکیل ستون مایع در خروجی، افت فشار با ستون بزرگ مایع رو به پائین پوشش داده شده است.
 • بوسیله شیرها که افت فشار اضافی را در کندانسورهایی با افت فشار کم تحمیل می کنند به سختی می توان افت فشار را بالانس کرد.

سابکول کردن کندانس

اینرت ها و محصولات شکست ساختار روغن می توانند در بالای سطح کندانسور جمع شده و به راحتی تله شوند.

اتصال موازی کندانسورها

سه کندانسور دارای افت فشارهای متفاوت هستند هرچند مجموع تغییرات P برابر است که از خروجی کمپرسور تا ریسیور خط مایع است.

ریسیورهای خط مایع

انواع و هدف ریسیورها

مایع کندانس خروجی از کندانسور در سیستم های بزرگ معمولا در یک مخزن جمع آوری می شوند، ریسیور مایع مبرد (LR) را در شکل بعد می بینید. بعضی اوقات از آن با نام ریسیور فشار بالا(HP)  نام می برند. دو نوع ریسیور (LR) وجود دارد:

 •  ریسیور بزرگ. کندانس معمولا به این نوع ریسیور هدایت می شود که می تواند بارهای مختلف را پوشش دهد که به خروجی کندانسور متصل است و در بعضی اوقات از متعادل کننده فشار که به ورودی کندانسور متصل (EQ) است، استفاده می کنند.
 • ریسیور کوچک. کندانس در خروجی کندانسور به این ریسیور متصل می گردد و نباید از خط EQ در این ریسور استفاده کرد.

ریسیور خط مایع کارهای زیر را انجام می دهد:

 •   در هنگام بارهای مختلف، مبرد مایع را در خود جمع آوری می کند.
 • اگر چیلر تراکمی یا سردخانه را بخواهیم تعمیر کنیم، می توانیم مبرد را در ریسیور جمع آوری کنیم.
 • مبرد مایع با فشار ثابت را برای شیر انبساط تامین می کند.
 • در اواپراتور فلودد، معمولا سطح مایع در سپراتور، اکسپشن را کنترل می کند. ریسیور مایع می تواند سطح مایع را پایدار کند.
 • به عنوان جداکننده مایع- بخار عمل می کند.

مبدل های صفحه ای برای چیلرهای تراکمی و سردخانه ها، قسمت اول