پیستون و گژنگپین کمپرسور بیتزر

پیستون کمپرسور بیتزر 107.9×71.5×4.8 دارای قطر 38 استاندارد و کورس 10.7 میلی متر است.

پیستون کمپرسور بیتزر bitzer 4FC-3.2 4FC-5.2 2GC-2.2 دارای قطر 41 و کورس 10.8 میلی متر است.

در کمپرسورهای پیستونی بیتزر مدل 4FES-3 قطر پیستون 41 و کورس 10.8 است.

در کمپرسورهای بیتزر 2 و چهار سیلندر مدل 2FC-2.2 2FC-3.2 2EC-2.2 2EC-3.2 4EC-4.2 4EC-6.2 دارای قطر 46 و کورس 10.8 میلی متر است.

در کمپرسورهای 4 سیلندر بیتزر سری e با مدل های 4EES-4 2FES-3 2FES-2 2EES-2 2EES-3 4EES-6 قطر پیستون 46 و کورس 10.8 است و دو رینگ کروم و فسفات به ضخامت یک میلی متر بر روی آنها نصب می شوند.

درکمپرسورهای دو سیلندر و دومرحله ای چهار سیلندر 5 و هشت اسب مدل 2EL 2FL-2.2 2GL S4T-5.2 S4N-8.2-high دارای قطر 48 و کورس 19 است و یک رینگ کروم به ضخامت 1.97 بر روی آن نصب می شود.

در کمپرسورهای دو و چهار سیلندر بیتزر مدل های bitzer 2DC-2.2 2DC-3.2 4DC-5.2 4DC-7.2 قطر پیستون 50 و کورس 10.7 است و یک رینگ فسفات به ضخامت 1.5 بر روی آن نصب می شود.

در کمپرسورهای بیتزر مدل 4DES-5 2DES-2 2DES-3 4DES-7 قطر پیستون 50 و کورس 10.8 است و از یک رینگ با ضخامت یک میلیمتر از جنس کروم استفاده می کنند.

در کمپرسورهای دو سیلندر 2DL-2.2 2DL-3.2 قطر پیستون 52 و با کورس 19 است و دارای یک رینگ فسفات 1.96 است.

در کمپرسورهای چهار سیلندر بیتزر bitzer U 4P-15.2 قطر پیستون 55 و با کورس 16.5 است و یک رینگ فسفات و کروم با ضخامت 1.5 استفاده شده است.

در کمپرسورهای چهار سیلندر بیتزر 4V-6.2 4V-10.2 4Z-5.2 4Z-8.2 قطر پیستون 55 و کورس 22.4 است و دو رینگ کروم و فسفات به ضخامت 1.5 میلیمتر بر روی پیستون نصب می شود.

در کمپرسورهای بیتزر bitzer 2CC-3.2 2CC-4.2 4CC-6.2 4CC-9.2 قطر پیستون 55 و کورس 10.7 است و یک رینگ فسفات 1.48 بر روی آن نصب می شود.

قطر پیستون کمپرسورهای بیتزر مدل 4CES-6.2 4CES-9.2 2CES-3.2 55 میلیمتر و کورس 10.7 است و یک رینگ فسفات به ضخامت 1 بر روی آن نصب می شوند.

پیستون کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer Q S4G-12.2 N S4G-12.2-high S4N-8.2-low دارای قطر 60 و کورس 16.5 است و دو رینگ کروم و فسفات به ضخامت 1.5 بر روی آن نصب می شود.

پیستون کمپرسور بیتزر bitzer 4T-8.2 4T-12.2 4T.2 S4T-5.2 2T.2 دارای قطر 60 و کورس 19.9 و دو رینگ کروم و فسفات به ضخامت 1.5 میلیمتر است.

پیستون کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer S6J16 J 4JE-15 دارای قطر 65 و کورس 18.1 است و دو رینگ کروم و فسفات به ضخامت 1.5 بر روی پیستون نصب می شود.

پیستون کمپرسورهای بیتزر bitzer 4JE-15 6JE-25 4JE-22 4JE-15 4JE-22 6JE-25 4JE-22 دارای قطر 65 و کورس 18.1 و دو رینگ کروم و فسفات 1.5 است.

پیستون چپ و راست در کمپرسورهای اکتاگون مدل bitzer 4PCS-10.2 4PES-10 4PE-10 4PES-12 4PES-15 دارای قطر 65 و کورس 12.4 و دو رینگ کروم و فسفات به ضخامت 1 است.

پیستون کمپرسورهای بیتزر سری قدیم 6H-25.2 6H-35.2 6H-25.2 6H-35.2 دارای قطر 70 و کورس 18 است و دارای دو رینگ با ضخامت 1.5 میلیمتر است.

کمپرسورهای بیتزر bitzer S6G-25.2 4GE-20 6G-30.2 6G-25.2 6G-40.2 دارای قطر 75 و کورس 18 و دارای دو رینگ کروم و فسفات است.

در کمپرسور بیتزر مدل bitzer 4GE-20 قطر پیستون 75 و کورس 18 است و دارای دو رینگ به ضخامت 1.5 میلیمتر است.

در کمپرسورهای بیتزر bitzer 8GC-50.2 8GC-60.2 8GE-60 به قطر 75 و کورس 13 است و دو رینگ کروم و فسفات به ضخامت 1.5 بر روی پیستون نصب می شود.

در کمپرسورهای بیتزر bitzer S6F-30.2 6F-40.2 قطر پیستون 82 و کورس 18 است و دارای دو رینگ کروم و فسفات به ضخامت 1.5 میلیمتر است.

در کمپرسورهای بیتزر bitzer 4FE-25 قطر پیستون 82 و کورس 18 است و دارای دو رینگ کروم و فسفات به ضخامت 1.5 میلیمتر است.

در کمپرسورهای بیتزر bitzer 8FC-60.2 8FC-70.2 قطر پیستون 82 و کورس 13 است و دارای دو رینگ کروم و فسفات به ضخامت 1.5 میلیمتر است.

گروه مهندسی مهراسپند دارای تخصصی ترین کارگاه تعمیرات کمپرسورهای برودتی در ایران است. در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند تعمیرات سبک و سنگین و فوق سنگین بر روی کمپرسورهای تبرید انجام می گیرد و پس از تعمیر، کمپرسور در محل نصب و پس از کارکرد تحویل داده می شود و ضمانت کارکرد را داراست. همچنین میتوانید برای خرید پیستون کمپرسور بیتزر و دیگر قطعات کمپرسور با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس حاصل فرمایید.