شاتون کمپرسور بیتزر bitzer S4N-8.2-high دارای کورس 82 و گژنگپین 15 و قطر میل لنگ 45 است.

شاتون کمپرسورهای بیتزر bitzer S4N-8.2-low 4P-15.2 2N-5.2 4N-12.2 دارای کورس 79 و گژنگپین 20 و قطر میل لنگ 45 است.

شاتون کمپرسورهای بیتزر bitzer 6H-25.2 6H-35.2 4JE-15 4JE-22 6JE-25 S6F-30.2 S4G-12.2-high 4HE-15 4HE-25 4GE-20 4FE-25 6G-40.2 6G-25.2 6G-30.2 S6G-25.2 6HE-28 6FE-44 S6H-20.2 6F-50.2 4HE-18 دارای کورس 79 و گژنگپین 20 و قطر میل لنگ 45 است.

شاتون کمپرسور بیتزر bitzer S4G12 دارای کورس 80.4 و گژنگپین 20 و قطر میل لنگ 45 است.

شاتون کمپرسورهای بیتزر bitzer 8FC-60.2 8FC-70.2 8GC-50.2 8GC-60.2 8GE-60 دارای کورس 76.9 و گژنگپین 20 و قطر میل لنگ 50 است.

شاتون کمپرسور بیتزر bitzer 2EL-2.2, 2DL-2.2 2DL-3.2 2EL-3.2 دارای کورس 62.9 و گژنگپین 15 و قطر میل لنگ 55 است.

شاتون کمپرسورهای بیتزر bitzer 2GC-2.2 2FC2 2FC3 2FES-2 2FES-3 2HC-1.2 2HC-2.2 دارای کورس 36.9 و گژنگپین 15 و قطر میل لنگ 55 است.

شاتون کمپرسورهای بیتزر bitzer 4FES-3 4FC-3.2 4FC-5.2 4DC-5.2 4DC-7.2 2EES-2 2EES-3 2 DES-2 2 DES-3 2 CES-3.2 4EES-4 4EES-6 4DES-5 4DES-7 2EC-2.2 2EC-3.2 4EC-4.2 4EC-6.2 2DC-2.0 2DC-3.2 4CES-6.2 4CES-9.2 2CC-3.2 2CC-4.2 4CC-6.2 4CC-9.2 دارای کورس 46.2 و گژنگپین 15 و قطر میل لنگ 58.3است.

شاتون کمپرسور بیتزر bitzer S4BCF-5.2Y-25.D(container) دارای کورس 46.2 و گژنگپین 15 و قطر میل لنگ 58.3 است.

شاتون کمپرسور بیتزر bitzer S4T-5.2 4T-8.2 دارای کورس 77 و گژنگپین 15 و قطر میل لنگ 70 است.

شاتون کمپرسور بیتزر S4T-5.2 دارای کورس 78 و گژنگپین 15 و قطر میل لنگ 70 است.

شاتون کمپرسورهای بیتزر bitzer 4TCS-12.2 4TES-9 4TES-12 4PCS-10.2 4PES-12 4PES-15 4PES-10 4NES-12 4NES-20 4NES-14 4PC-10.2 4NC-12.2 4NC-20.2 4VES-7 4VES-10 4VC-6.2 4VCS-10.2 4PE-10 4NE-12.2 4VE-6 4NCS-12.2 4TC-12.2 4PC-15.2 4PC-10.2 دارای کورس 46.9و گژنگپین 15 و قطر میل لنگ 70 است.

گروه مهندسی مهراسپند دارای تخصصی ترین کارگاه تعمیرات کمپرسورهای برودتی در ایران است. در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند تعمیرات سبک و سنگین و فوق سنگین بر روی کمپرسورهای تبرید انجام می گیرد و پس از تعمیر، کمپرسور در محل نصب و پس از کارکرد تحویل داده می شود و ضمانت کارکرد را داراست. همچنین میتوانید برای خرید قطعات کمپرسور بیتزر با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس حاصل فرمایید.