سوپاپ دیسچارج کمپرسور بیتزر bitzer 4J-13.2 4H-15.2 4G-20.2 6F-50.2 S6J-16.2 S6F-30.2 4G-30.2 6G.2 6G-40.2 6G-30.2 دارای سایز 43.5×15.9 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور بیتزر bitzer J M H G F دارای سایز 50.0×16.5 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور بیتزر bitzer 2HC2,4P10,4N12,2Q4,4T8,2U5,4Z5, 2T.2 4V10 2T.2 2GES-2 4N 4N-12.2 4N-20.2 2N 2N-5.2 2N-7.2 دارای سایز 42.5×16.0 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور بیتزر bitzer 4PE-10,NC 2DC-2.2 2DC-3.3 4DC-7.2 2CC-3.2 2CC-4.2 4CC-6.2 4CC-9.2 دارای سایز 42.2×16.0 می باشد.

سوپاپ دیسچارج bitzer 4VC6,4TC8,4PC10 4CES-6 4CES-9 2CES-3 2DES-3 4DES-5 4DES-7 4PC10 4PCS8 4PCS-10.2 دارای سایز 44.0×17.0 می باشد.

سوپاپ دیسچارج bitzer 4VC-6.2 4PES-15 4NE12 4NES-12V2 4NES-14 4NES-12V2 4NES-20V2 دارای سایز 43.6×16.9 می باشد.

سوپاپ دیسچارج bitzer 2DL-3.2 4EC-4.2 8GC-60.2 4HE-25 4TES-9 4TES-12 8GC50 4HE-18 دارای سایز 50.9×18.9 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور بیتزر bitzer EC 4VES-7 4VES-10 4VE-7 4VE-10 دارای سایز 50.1×18.9 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور بیتزر bitzer N,T,P 2,4CYL دارای سایز 43.9×15.9 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور بیتزر 8FC60,8FC70 دارای سایز 57.2×23.8 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 4EC,2P,4P,2EC دارای سایز 60.4×17.5 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer دارای سایز 66.6×15.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 2HC1 2HC2 2GC2 4FC3 4FC5 2GES-2 4FES-3 دارای سایز 53.9×16.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 2DC-3.2 4CC-6.2 4DC-7.2 4CES-6 4CES-9 2CES-3 2DES-3 4DES-5 4DES-7 دارای سایز 62.7×34.5 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer دارای سایز 57.0×16.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 4TC-8.2 4N-12.2 2Q-4.2 4T-8.2 S4T-5.2 2T.2 دارای سایز 72.2×34.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 4VC-6.2 4P-15.2 S4N-8.2 2U-5.2 4Z-5.2 4V-10.2 دارای سایز 69.6×35.2 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 2,4 N,T,P دارای سایز 71.9×33.4 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 4N-old دارای سایز 69.5×32.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر piston 65,75-to fit bitzer 4NC12,,6J22,4H15,6H25,S6J16,S6H20 دارای سایز 81.9×19.0 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر piston 75-to fit bitzer 4G-20.2 6G-30.2 دارای سایز 85.3×18.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر piston 82-to fit bitzer S6F-30.2 6F40.2 6F-50.2 دارای سایز 92.5×22.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 6J-22.2 6H-25.2 دارای سایز 82.8×18.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 4PC-10.2 4PCS-8.2 دارای سایز 75.8×18.8 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 6GE-40 دارای سایز 85.4×22.4 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 8GC-60.2 دارای سایز 85.3×50.2 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 8FC(GC)70 دارای سایز 92.0×54.7 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer دارای سایز 66.7×40.0 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر 4VES-7 4VES-10 4VE-7 4VE-10 دارای سایز 69.6×39.8 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 4TES-8.2V2,4TES-9 4TE-8 4TES-9 4TES-12 دارای سایز 72.2×41.1 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 4PES-15 دارای سایز 76.0×22.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 4NES دارای سایز 82.0×22.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر bitzer 6FE دارای سایز 92.5×25.1 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور بیتزر 8FC-60.2 8FC-70.2 دارای سایز 92*54.8 است.

برای خرید انواع سوپاپ ساکشن و دیسچارج می‌توانید با کارشناسان گروه مهندسی مهر اسپند تماس بگیرید و یا در فهرست زیر محصولات خود را انتخاب کنید. تنها نکته ای که باید به خاطر داشته باشید سایز و نوع سوپاپ بوده که در هنگام سفارش از طریق سایت و یا تماس با ما باید از آن اطمینان حاصل بفرمایید.