رینگ پیستون کمپرسور بیتزر

رینگ پیستون کمپرسور بیتزر مدل 2HES 2HC-1.2 2HC-2.2 دارای قطر 38 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ پیستون کمپرسور بیتزر مدل 2HL دارای قطر 40 و ضخامت 2 میلیمتر است.

رینگ پیستون کمپرسور بیتزر مدل bitzer 2GC-2.2 4FC-3.2 4FC-5.2 دارای قطر 41 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ پیستون کمپرسور بیتزر مدل bitzer 2GC 2GES 4FC 4FES-3 دارای قطر 41 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 2FC-2.2 2FC-3.2 2EC-2.2 2EC-3.2 4EC-4.2 4EC-6.2 دارای قطر 46 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 2FC 2EC 2FES-2 4EC 4EES-4 2FES-3 2EES-2 2EES-3 4EES-6 دارای قطر 46 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 2FL S4T5 2GL 2FL-2.2 2EL S4T-5.2 S4N-8.2-high دارای قطر 48 و ضخامت 2 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 2DC-2.0 2DC-3.2 4DC-5.2 4DC-7.2 دارای قطر 50 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل 2DC 4DC 4DES-5 2DES-2 2DES-3 4DES-7 دارای قطر 50 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 2DL-2.2 2DL-3.2 دارای قطر  و ضخامت  میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 2CL-3.2 2CL-4.2 2U-5.2 4VCS-10.2 4VC-10.2 4VC-6.2 4VE-7 4Z-5.2 4V-6.2 4P.2 4P-15.2 دارای قطر55 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ پیستون کمپرسور بیتزر مدل bitzer 4VCS 2U4 4VC-10.2 4VE 4Z-5.2 4V-6.2 4P.2 4P-15.2 2CC-3.2 2CC-4.2 4CC-6.2 4CC-9.2 دارای قطر 55 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 2CC 2CES-3.2 4CC 4VCS 4VC 4CES-6.2 4VES-7 4VE 4VCS-10.2 4CES-9.2 4VES-10 دارای قطر 55 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 2CC 2CES 4CC 4VCS 4VC 4CES-10 4VES-7 4VE 4VCS-10.2 4VES-10 دارای قطر 55 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer S4BCF-5.2Y-25.D دارای قطر 58 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4TC-12.2 2Q 4TCS 4TES 4TE S4T-5.2 S4N-8.2-low 2T.2 2N.2 4T.2 4N.2 S4G-12.2-high دارای قطر 60 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4TC-12.2 2Q 4TCS 4TES 4TE S4T-5.2 S4N-8.2-low 2T.2 2N.2 4T.2 4N.2 S4G-12.2-high دارای قطر 60 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4TCS-12.2 4TC,4TES-12 4TE 4TES-9 4TCS-12.2 4TES-12 دارای قطر 60 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4TCS-12.2 4TC,4TES-12 4TE 4TES-9 4TCS-12.2 4TES-12 دارای قطر 60 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4PCS 4PC-10.2 4PES 4PE 4J 4JE-15 4JE-22 6J 6JE-25 S6J 4JE-15 4JE-22 6JE-25 4JE-22 دارای قطر 65 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4PCS 4PC-10.2 4PES 4PE 4J 4JE-15 6J 6JE-25 S6J 4JE-22 4JE-15 4JE-22 6JE-25 4JE-22 دارای قطر 65 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4PCS 4PC 4PES-12 4PE 4PCS-10.2 4PES-10 4PE-10 4PES-12 4PES-15 دارای قطر 65 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4PCS 4PC 4PES-12 4PE 4PCS-10.2 4PES-10 4PE-10 4PES-12 4PES-15 دارای قطر 60 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4NCS 4NC 4NES 4NE 4HE-25V1 6H-25.2 6HE S6H 4H.2 6H.2 6H-35.2 6H-25.2 4HE-15 6H-35.2 4HE-25 4HE-15 4HE-25 4NC-12.2 4NC-20.2 4HE-18 دارای قطر 70 و ضخامت  1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4NCS 4NC 4NES 4NE 4HE-25V1 6H-25.2 4NC-12.2 4NC-20.2 6HE S6H 4H.2 6H.2 6H-35.2 4HE-15 4HE-25 4HE-18 دارای قطر 70 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل  bitzer 4NCS 4NC 4NES-20 4NE 4NES-12V1V2 4NES-20V1V2 4NES-14 4NE-12.2 4NES-12 4VE-6 4NCS-12.2 4NES-20 دارای قطر 70 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4NCS 4NC 4NES-20 4NE 4NES-12V1V2 4NES-20V1V2 4NES-14 4NE-12.2 4NES-12 4VE-6 4NCS-12.2 4NES-20 دارای قطر 70 و ضخامت 1 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 8GC-60.2 6G-30.2 6GE-30 8GC50.2 8GE50 8GE-60 4G.2 6G.2 4GE-20 S6G-25.2 6G-40.2 6G-25.2 دارای قطر 75 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 8GC-60.2 6G-30.2 6GE-30 8GC50.2 8GE50 8GE-60 4G.2 6G.2 4GE-20 S6G-25.2 6G-40.2 6G-25.2 دارای قطر 75 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 8FC-70.2 4FE-25 6FE-40 8FC-60.2 8FE-60 8FE-70 6F.2 S6F-30.2 دارای قطر 82 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

رینگ کمپرسورهای بیتزر مدل bitzer 4F 8FC-70.2 4FE-25 6F 6FE 8FC60 8FE60 8FE70 S6F 6F.2 S6F-30.2 دارای قطر 82 و ضخامت 1.5 میلیمتر است.

گروه مهندسی مهراسپند دارای تخصصی ترین کارگاه تعمیرات کمپرسورهای برودتی در ایران است. در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند تعمیرات سبک و سنگین و فوق سنگین بر روی کمپرسورهای تبرید انجام می گیرد و پس از تعمیر، کمپرسور در محل نصب و پس از کارکرد تحویل داده می شود و ضمانت کارکرد را داراست. همچنین میتوانید برای خرید قطعات کمپرسور بیتزر با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس حاصل فرمایید.