پیستون کمپرسور کوپلند copeland دارای سایز piston+pin 1-3/16=30.13(std) است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland KAM1 KAM2 KAMA KAMB DKM-100 DKM-75 دارای سایز piston+pin 1-3/8=34.9(std)-13.6-P1.58 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland KAG KAG1,KAG2 KAGA KAGB دارای سایز piston+pin 1-7/16=36.5(std)x13.5xP1.58×126270 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland KAE1,KAE2 KAE1,KAE2 دارای سایز piston+pin 1-1/2=38.1(std)-13.5-P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland KAEA,KAEB دارای سایز piston+pin 1-1/2=38.1(std)-17.6-P1.58 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland DKJ DKSJ دارای سایز piston+pin 1-9/16=39.6(std)-10.9-P1.58 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland DKSJ-100 دارای سایز piston+pin 1-9/16=39.6(std)-12.4-P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland KAJ KAJ1 KAJ3 KAJA KAJB دارای سایز piston+pin 1-9/16=39.6(std)-13.6-P1.58 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland دارای سایز piston+pin 1-11/16=42.8(std) است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland DLE-201 DL DLHA150X DLHA250X DLEB201 دارای سایز piston+pin 1-3/4=44.4(std)x23.9-P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland KAT,DKSL KAT1,KAT2 KATA KATB KATC دارای سایز piston+pin 1-7/8=47.6(std)-10.8-P1.58 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland DKL دارای سایز piston+pin 1-7/8=47.6(std)-13.4-P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland KAL KAL1,KAL2 KALA KALB KALC دارای سایز piston+pinx1-7/8=47.6(std)-13.7-P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland EAL EAV EAL1 EAL2 EAVA EAVB دارای سایز piston+pin 2.00=50.8(std)-12.7-P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland DLF-201 DLFE301 دارای سایز piston+pin 2.00=50.8(std)-24.1-P1.58 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland DLJ دارای سایز piston+pin 2-1/8=53.9(std)-24.1-P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland NRM,NRN دارای سایز piston+pin 2-3/16=55.5(std)-15.2-2P1.58 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland D3DA5-75X/750 دارای سایز piston+pin 2-3/16=55.5(std)-23.5-dome35.5-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D9TK 9TK0505 9RA1 D9RA750 D9TK0760 9RJ1 9RA 9RJ 9TK D9RA-750 9RA 9RJ 9TK D9RA-750 D9TK D9RA-500L D9RA-750 D9RA3 دارای سایز piston+pin 2-3/16=55.5(std)-24.0-P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 3DF 9D 3DS3A 3DS4A دارای سایز piston+pin 2-5/16=58.6(std)-17.5-2P1.58 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland D2SC دارای سایز piston+pin 2-3/8=60.3(std)-15.5-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D3SC-750 DLL DLSG301 9RC-1015 DLLE 9RP 9RB DLL-301 D3SC-750 DLL-201 دارای سایز piston+pin 2-3/8=60.3(std)-24.1-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D3D 3D 9D 3DB3A 3DB4A دارای سایز piston+pin 2-3/8=60.3(std)x24.0xdome35.5-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 9RS1 9RT1 D3SS-1000 D9TH 9RS-0765,9RS-1015,9TH D9RS-0765 D3SS-1000 9RS-0760, 9RS-1010 دارای سایز piston+pin 2-7/16=61.9(std)-17.9-2P1.58-190513 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D9RS-1000/1000L,D9RS-1500 9RS1-1505 9RT-1505 D9TH,D3SS1,9RS2,9RS3, 9RS-1500 9RT D9RS1500 9RS-1505 دارای سایز piston+pin 2-7/16=61.9(std)-17.9-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland DLSG301 DLHA1-500 DLL DLSG401 DLH LAM1 دارای سایز piston+pin 2-7/16=61.9(std)-21.0-P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D3DS5-150X/1500 9D دارای سایز piston+pin 2-7/16=61.9(std)-17.6-dome35.0-2P1.58 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland D3DS,3DS دارای سایز piston+pin 2-7/16=61.9(std)-17.6-2P1.58-dome32.0 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 4RA-2000 6RA-2000 D4SF-1000 6RA4-2000 6RN2-3000 4RE2-2000 D4SA-1000 D4SF-1000 D4SA-2000 دارای سایز piston+pin 2-1/2=63.5(std)-14.5-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland MRA MRF MRJ MRA,MRF,MRJ دارای سایز piston+pin 2-1/2=63.3(std)-15.8-P3.17-Oil3.17 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D4DA1000 D4DA5 D4DF3/4-1000 D4DF5 4DA 4DE 4DN D4DA5-1000/2000 D4DF3/4-1000 4MF1-13X 4MA1-22X دارای سایز piston+pin 2-1/2=63.5(std)x14.3-dome39.0-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D4DA1000 D4DA5 D4DF3/4-1000 D4DF5 4DA 4DE 4DN D4DA5-1000/2000 D4DF3/4-1000 6D 4MF1-13X 4MA1-22X 6DD3A270E دارای سایز piston+pin 2-1/2=63.5(std)-14.3-2P1.58-dome32.0 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 2DC3-50X/500 D2DC-50X/500 دارای سایز piston+pin 2-1/2=63.5(std)-23.5-2P1.58-dome32.0 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D2DL-750 2DL D2DL-750 دارای سایز piston+pin 2-1/2=63.5(std)-17.3-2P1.58-dome32.0 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل DMRH500 DMRH500L DMRH-750 D2SK دارای سایز piston+pin 2-9/16=65.0(std)-15.8-2P1.58 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland دارای سایز piston+pin 2-9/16=65.0(std)-15.8-P3.17-Oil3.17-Hole است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland D2D دارای سایز piston+pin 2-5/8=66.6(std)-15.6-2p1.58-dome32.8 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 4RH-2500 4RL1 6RH-2500 D4SH-1500 D6TH-2000 6RH1-3500 6RL1-2500 6RP2-3500 D4SL-1500 D4SH-2500 D6SH-350X/3500 4RK دارای سایز piston+pin 2-11/16=68.2(std)x17.7-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D8SH3700-D8SH4000-D8SH5000 D8SH-D8RH D6RP2-2000 دارای سایز piston+pin 2-11/16=68.2(std)-17.7-2P3.17 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D4DH1500 D6DH2000 D6DH3500 D6DL2700 4DK 4DL 4DP 6DK 6DL 6DP D4DH D4DL5-1500 دارای سایز piston+pin 2-11/16=68.2(std)-17.5-dome39.0-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D4DH1500 D6DH2000 4DH 6DH 8DP D6DL2700 8DP 4ML1-15X 4MH1-25X دارای سایز piston+pin 2-11/16=68.2(std)x17.5-2P1.58-dome32.0 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D8DH4000, D8DH5000 D8DH54000,D8DH55000, D8DL3700,D8DL53700 D8DH-5000 دارای سایز piston+pin 2-11/16=68.2(std)-17.5-2P3.17-dome32.0 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 6DG3500 6MM دارای سایز piston+pin 2-13/16=71.4(std)x17.3-dome39.0-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 6DG 6DM 6DN 4DE 4MM1-20X 4MI1-30X 6MM1-30X 6MI1-40X 6DG3-3500,6DM,6DN 4MM1-20X 4MI1-30X 6MM1-30X 6MI1-40X دارای سایز piston+pin 2-13/16=71.4(std)-17.3-2P1.58-dome32.5 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D6TJ-2500 4RJ-3000 6RJ 4RR D8SJ1-600X/6000 6RR 6RS 6RT D6SJ-3000 دارای سایز piston+pin 2-15/16×1/16=74.6(std)-17.5-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 8RJ 8RR 8SJ60 8CC RT D8SJ1-6000,D8SJ2 دارای سایز piston+pin 2-15/16=74.6(std)-17.5 2P3.17 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D4DJ2000 D6DT3000 6DJ 4DT 4DR 6DE 6DF 6DR 6DS 6DS3-4000 دارای سایز piston+pin 2-15/16=74.6(std)-17.4-dome39.0-2P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D4DJ2000 D6DT3000 6DJ 4DR 6DE 6DF 6DR 6DS دارای سایز piston+pin 2-15/16=74.6(std)x17.4-2P1.58-dome32.0 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D8DJ1-6000 دارای سایز piston+pin 2-15/16=74.6(std)x 17.4x2P3.17xdome39.0x190618 است.

پیستون کمپرسور کوپلند copeland D8DJ-6000 دارای سایز piston+pin 2-15/16=74.6(std)x17.4-2P3.17-dome32.0 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 4MT1-22X 4MJ1-33X 6MT1-35X 6MJ1-45X دارای سایز piston+pin 2.984=75.6(std)x17.50-dome32.4-P1.58 است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D8SK1-6000 D8SK2-7000 D8SK1-7000 D8SK1-7000 D8SK2-7000 8SK3-7000 دارای سایز piston+pin 80.6(std)-16.8-2P3.17-contour است.

پیستون کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 4MU1-25X 4MK1-35X 6MU1-40X 6MK1-50X 4MU1-25X 4MK1-35X 6MU1-40X 6MK1-50X دارای سایز piston+pin 80.6(std)x17.5-dome32.2-2P1.58 است.

گروه مهندسی مهراسپند دارای تخصصی ترین کارگاه تعمیرات کمپرسورهای برودتی در ایران است. در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند تعمیرات سبک و سنگین و فوق سنگین بر روی کمپرسورهای تبرید انجام می گیرد و پس از تعمیر، کمپرسور در محل نصب و پس از کارکرد تحویل داده می شود و ضمانت کارکرد را داراست. همچنین میتوانید برای خرید پیستون کمپرسور کوپلند و دیگر قطعات کمپرسور با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس حاصل فرمایید.