سوپاپ دیسچارج و ساکشن کمپرسور کوپلند

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند copeland 2SC 2SK دارای سایز discharge reed 42.5×16.0 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند copeland EAA,EAJ دارای سایز discharge reed 57.2×16.0 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند copeland 4RA 6RB 6RL 9RC 9RS MRA MRH DLL DLSG NM CC68 D3SS D9RC-1000 D9RS-1500 D4SH-2500 D6SH-350X/3500 دارای سایز discharge reed 53.1×17.4 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند  دارای سایز  می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند copeland prestcold DKM-100 KAJ KAA DKSJ-100 دارای سایز discharge reed 74.6 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند copeland RJ,SJ,RR,RS,CC75,RT دارای سایز discharge reed 56.9×19.0 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند copeland K(AL)(AT) دارای سایز discharge reed 82.4 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند copeland 4RA D6SH13500 D8SH15000 9RC MRA MRH 6RL دارای سایز discharge reed 53.1×17.4 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند copeland 8SK1-7000 دارای سایز discharge reed 57.2×23.8 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند discharge reed 58.7 دارای سایز discharge reed 58.7 می باشد.

سوپاپ دیسچارج کمپرسور کوپلند copeland D8SK2-7000 دارای سایز discharge reed 59.0 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland DKM DKSJ-100 دارای سایز suction reed 53.2 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland,prestcold DLF,DLJ,L0037/42 دارای سایز suction reed 64.2×36.4 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland LA,prestcold S375H,S300L دارای سایز suction reed 67.2×36.2 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland EAD,EAL,EAV ,ERF دارای سایز suction reed 62.6×34.8 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland DLE,DLJ,DLF دارای سایز suction reed 64.8×36.5 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland دارای سایز suction reed 65.9×35.0 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند prestcold دارای سایز suction reed 66.8 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland 4RH 4RA 9R LA MR NR دارای سایز suction reed 75.9×17.4 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند prestcold L-50/62,R-89/105 دارای سایز suction reed 76.2×17.4 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland 9RS1,9RS,15HP دارای سایز suction reed 79.2×38.0 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland 3D-DELTA دارای سایز suction reed 88.0×53.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland E دارای سایز suction reed 81.6 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland D9D+D3D دارای سایز suction reed-discus(round) 77.4×54.0 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland RJ SJ RR RS CC75 RT D8SJ1-6000 دارای سایز suction reed 85.7×55.4 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland RK RH RL TM CC68 MRB MRC RP D4SH-2500 D8SH1-500X/5000 D6SH-350X/3500 دارای سایز suction reed 77.7×19.0 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland 4D,6D,8D 2D دارای سایز suction reed-discus(round) 90.1×62.0 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland DLHA دارای سایز suction reed 76.1×46.0 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland RJ,6R3PORT دارای سایز suction reed 85.5 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland STREAM 4D-DELTA دارای سایز suction reed 101.7×62.2 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland D3SS-1500 D3SC-1000 دارای سایز suction reed 76.0×40.8 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland D2SC-650 D2SA-450 دارای سایز suction reed 76.8×41.3 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland D2SK650 دارای سایز suction reed 76.8×48.0 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland D2SA1-55X دارای سایز suction reed 75.6×41.7 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland 8SK1-7000 دارای سایز suction reed 89.3×55.9 می باشد.

سوپاپ ساکشن کمپرسور کوپلند copeland 2DB,4DB,6DB دارای سایز suction reed-discus(elliptical) 89.6×61.9 می باشد.

برای خرید انواع سوپاپ ساکشن و دیسچارج می‌توانید با کارشناسان گروه مهندسی مهر اسپند تماس بگیرید و یا در فهرست زیر محصولات خود را انتخاب کنید. تنها نکته ای که باید به خاطر داشته باشید سایز و نوع سوپاپ بوده که در هنگام سفارش و خرید انواع قطعات کمپرسور کوپلند از طریق سایت و یا تماس با ما باید از آن اطمینان حاصل بفرمایید.