رینگ کمپرسور کوپلند copeland دارای سایز و ضخامت piston ring 1-5/16=33.3(std)-P2.25 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland KAG1 KAG2 دارای سایز و ضخامت psiotn ring 1-7/16=36.5(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسور کوپلند copeland KAE1 KAE2 دارای سایز و ضخامت piston ring 1-1/2=38.1(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland DKJ DKSJ-100 KAJ1 KAJ3 دارای سایز و ضخامت piston ring 1-9/16=39.6(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسور کوپلند copeland دارای سایز و ضخامت piston ring 1-11/16=42.8(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسور کوپلند copeland DLE دارای سایز و ضخامت piston ring 1-3/4=44.4(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland KAT1 KAT2 DKL KAL1 KAL2 دارای سایز و ضخامت piston ring 1-7/8=47.6(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسور کوپلند copeland دارای سایز و ضخامت piston ring 1-15/16=49.2(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسور کوپلند copeland DLF دارای سایز و ضخامت piston ring 2.0=50.8(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسور کوپلند copeland DLJ دارای سایز و ضخامت piston ring 2-1/8=53.9(std)xP1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland NRM NRN 3D D3D 9RJ 9TK D9RA دارای سایز و ضخامت piston ring 2-3/16=55.5(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland LAH NRB 3AH LAH1 NRB LAHA LAHB دارای سایز و ضخامت piston ring(for cast iron piston) 2-1/4=57.1(std)-P2.38 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 3DS3A 3DS4A دارای سایز و ضخامت piston ring 2-5/16=58.7(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 9RC D3SC D3D DLLE D2SC D3SC 3D 9D 9R 9TL DLSG 3DB3A 3DB4A دارای سایز و ضخامت piston ring 2-3/8=60.3(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D9RC-1000 LALA LALB D9RC-1000 9RB 9RC 9RP 9TL 9RZ دارای سایز و ضخامت piston ring(for cast iron piston) 2-3/8=60.3(std)-P1/8=3.17 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D3SS D3D D9RS 9RT NRA DLSG دارای سایز و ضخامت piston ring 2-7/16=61.9(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland MRG دارای سایز و ضخامت piston ring 2-7/16=61.9(std)-P2.38 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 6TA-1500 D4SA-2000 4RA-1000 4RA2000 6DD3A270E D4DF3/4-1000 4MF1-13X 4MA1-22X دارای سایز و ضخامت piston ring 2-1/2=63.5(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland MRA MRF MRL-5HP MRJ دارای سایز و ضخامت piston ring(for cast iron piston) 2-1/2=63.5(std)-P1/8=3.17 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland MRA MRF MRL-5HP MRJ دارای سایز و ضخامت piston ring(for cast iron piston) 2-1/2=63.5(std)-Oil1/8=3.17 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D2SK-650 DMRH-0750 دارای سایز و ضخامت piston ring 2-9/16=65.0(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland MRH 2DA-0500 دارای سایز و ضخامت piston ring,cast iron piston 2-9/16=65.0(std)-P3.17 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland MRH 2DA-0500 دارای سایز و ضخامت piston ring,cast iron piston 2-9/16=65.0(std)-Oil3.17 است.

رینگ کمپرسور کوپلند copeland D2D دارای سایز و ضخامت piston ring(for cast iron piston) 2-5/8=66.6(std)-P2.38 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D6TH-2000 6RH1-3500 6RL1-2500 6RP2-3500 6RL1-2500 6RP2-3500 D6TH-2000 D4SH-1500 D4SL-1500 D4SH 6RH1-3500 D4SH-250X/2500 D6SH-350X/3500 دارای سایز و ضخامت piston ring 2-11/16=68.2(std)-P1/16=1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland D8SH D8RH D8DH-5000 دارای سایز و ضخامت piston ring 2-11/16=68.2(std)-P1/8=3.17×3.10 است.

رینگ کمپرسور کوپلند copeland دارای سایز و ضخامت piston ring 2-11/16=68.2(std)-P3.17×2.37 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 4DH25 6DG3-3500 6DM 6DN 6MM1-30X 6MI1-40X دارای سایز و ضخامت piston ring 2-13/16=71.4(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسور کوپلند copeland دارای سایز و ضخامت piston ring 2-13/16=71.4(std)-P1.58-special ring است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland CC75 D6TJ-2500 4RJ 6RR 6RS D6SJ-3000 D6TJ-2500 4DJ 4DT 4DR 6DE 6DF 6DR,6DS D8DJ1-6000 8DS 6DS3-4000 دارای سایز و ضخامت piston ring 2-15/16=74.6(std)-P1/16=1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 6RJ 6RR 8DJ 8RJ D8SJ1-6000 دارای سایز و ضخامت piston ring 2-15/16=74.6(std)-P1.8=3.17 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 6RJ 6RR 8DJ 8RJ 8SJ دارای سایز و ضخامت piston ring 2-15/16=74.6(std)-P3.17×2.37 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 4MT1-22X 4MJ1-33X 6MT1-35X 6MJ1-45X دارای سایز و ضخامت piston ring 75.60(std)-P1.58 است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland 8SK-7000 D8SK1-7000 D8SK2-7000 8SK3-7000 دارای سایز و ضخامت piston ring set(2pcs) 80.6(std)-P/Uc است.

رینگ کمپرسورهای کوپلند مدل copeland stream 4MU1-25X 4MK1-35X 6MU1-40X 6MK1-50X 6SK دارای سایز و ضخامت piston ring 80.6(std)-P1.58 است.

گروه مهندسی مهراسپند دارای تخصصی ترین کارگاه تعمیرات کمپرسورهای برودتی در ایران است. در کارگاه گروه مهندسی مهراسپند تعمیرات سبک و سنگین و فوق سنگین بر روی کمپرسورهای تبرید انجام می گیرد و پس از تعمیر، کمپرسور در محل نصب و پس از کارکرد تحویل داده می شود و ضمانت کارکرد را داراست. همچنین میتوانید برای خرید قطعات کمپرسور کوپلند با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس حاصل فرمایید.