چیلر جذبی

طرز کار چیلر جذبی تک اثره

طرز کار چیلر جذبی تک اثره

طرز کار چیلر جذبی تک اثره

در این فیلم درباره طرز کار چیلر جذبی تک اثره صحبت خواهیم کرد. چیلری که در تصویر می بینید از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است:

  1. کندانسور
  2. ژنراتور
  3. اپراتور
  4. ابزوربر

اواپراتور و ابزوربر. در قسمت فشار پایین سیکل تبرید قرار دارند. و ژنراتور و کندانسور در قسمت فشار بالای چیلر جذبی قرار دارد. فشار قسمت بالا، تقریبا 10 برابر از قسمت پایین (ابزوربر و اپراتور) بیشتر است. سیکل تبرید از اواپراتور شروع می شود. در اواپراتور آب (مبرد) از نازل ها پاشیده شده و به دلیل فشار پایین در اواپراتور در دمای بسیار پایین به جوش می آید. جوشش مبرد باعث خنک شدن لوله های مسی آب چیلر می شود. آب موجود در کندانسور نیز از طریق یک یا چند اریفیس به قسمت فشار پایین (اپواراتور) وارد می شود. عبور آب از اریفیس کندانسور را می توان به اکسپنشن ولو در چیلرهای تراکمی تشبیه کرد.

آب (مبرد) از طریق پمپ رفریجرنت به نازل های اواپراتور پمپ می شود. و بر روی لوله های مسی می ریزد. و با این کار تبخیر مبرد تسهیل می شود. مبرد به جوش آمده و تبخیر شده اکنون از الیمیناتورهای اواپراتور عبور می کند. و وارد ابزوربر می شود. در ابزوربر بخار مبرد توسط آب نمک لیتیوم بروماید جذب می شود. و محلول رقیق لیتیوم بروماید تشکیل می شود.

روش کار ابزوربر

برای جذب بهتر پمپ سولوشن، لیتیوم بروماید را از کف ابزوربر مکش می کند. و بعد از گذشتن از اجکتور و مخلوط کردن لیتیوم بروماید رقیق کف ابزوربر و غلیظ برگشتی از ژنراتور به نازل های ابزوربر می فرستد. در اثر پاشش لیتیوم بروماید، جذب بخار آب در ابزوربر افزایش می یابد. روش کار ابزوربر را می توان به کمپرسور تشبیه کرد. سولوشن رقیق توسط پمپ به ژنراتور فرستاده می شود و در ژنراتور با استفاده از منبع گرمایی خارجی، ژنراتور گرم شده و آب به صورت بخار از محلول لیتیوم بروماید رقیق جدا می شود و محلول غلیظ لیتیوم بروماید به مبدل حرارتی فرستاده می شود تا پس از عبور از مبدل حرارتی و تبادل دما با محلول رقیق به ژنراتور فرستاده می شود.

بخار مبرد به جوش آمده در ژنراتور به کندانسور رفته و در کندانسور توسط لوله های مسی که در آن آب برج خنک کننده جریان دارد، خنک شده و میعان پیدا می کند. آب جمع شده در تشتک کندانسور از طریق یک یا دو لوله و عبور از اریفیس به اواپراتور فرستاده می شود. برای اقتصادی کردن سیکل جذبی از مبدل حرارتی استفاده می شود. تا محلول رقیق و غلیظ با یکدیگر تبادل دما انجام دهند.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.