کمپرسورهای ترکیبی یا موازی کمپرسورهای سیلندرپیستونی بیتزر
در این فیلم ساختار چیلرهای تراکمی که از 2 یا چند کمپرسوربیتزر استفاده می کنند و روش نصب و سرویس آنها توضیح داده شده است.
مدارهای موازی یا ترکیبی حالتی از کاربرد هستند که دو یا چندین کمپرسور در یک مدار تبرید کار میکنند. در چیلرهایی با کندانسورترکیبی ،مقدار روغن که به هر کمپرسور مجزا می رسد بعداز گذشتن از سیکل از طریق خط برگشت(ساکشن) به کمپرسورها تقسیم می شود. پس برای متعادل کردن روغن بین کمپرسورها نیاز به اضافه کردن خط اتصال داخنلی کمپرسورها یا یک رگلاتور سطح روغن کمپرسورهاست که سیستم دوم توسط شکت بیتزر پیشنهاد می شود ،این روش لوله کشی به ویژه برای کمپرسورهای دو مرحله ای و اواپراتورهای فلودد توصیه می شود.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.
اتصال داخلی گاز و روغن بین کمپرسورها
زمانی که چندین کمپرسور در یک مدار با یکدیگر کارمی کنند بایستی با سایزمناسب برای متعادل کردن گاز و روغن با یکدیگر لینک شوند بنابراین امکان افزایش روغن و کاهش روغن در یک کمپرسور به وجود نمی آید و تنها موردی که بایستی از آن جلوگیری کرد جریان ضعیف روغن از طریق خط متعادل کننده روغن کمپرسورهاست. در صورتی که خط ساکشن به صورت کلکتور ساخته نشود مقدار گازی که به هر کمپرسور، برمی گردد متعادل نخواهد بود و باعث ورود گاز از طریق رینگ ها به کارتر شده و روغن و گاز با یکدیگر مخلوط می شوند. هرچند اختلاف فشار به وجودآمده بین کمپرسورها ناچیز است اما تنها اختلاف اختلاف فشار0.01 بارمی تواند باعث به وجود آمدن 11 سانتی متراختلاف سطح روغن شود. به همین دلیل بایستی از در یک مدارآوردن کمپرسورهایی که دارای ظرفیت و ساختار متفاوت هستند،جدأ خودداری کرد.
برای استفاده از خط متعادل کننده بایستی نسبت به ساختار هر کمپرسور طراحی صورت گیرد.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر چیلر تراکمی کمپرسور کریر و بیتزر