چیلر تراکمی و کمپرسور

طراحی چیلر تراکمی مدار موازی

چیلر تراکمی مدار موازی

طراحی چیلر تراکمی مدار موازی

کمپرسور های ترکیبی یا موازی کمپرسور های سیلندرپیستونی بیتزر

در این فیلم ساختار چیلرهای تراکمی که از 2 یا چند کمپرسور بیتزر استفاده می کنند و روش نصب و سرویس آنها توضیح داده شده است. و همچنین طراحی چیلر تراکمی مدار موازی را توضیح می دهیم. مدارهای موازی یا ترکیبی حالتی از کاربرد هستند که دو یا چندین کمپرسور در یک مدار تبرید کار میکنند. در چیلرهایی با کندانسور ترکیبی، مقدار روغن که به هر کمپرسور مجزا می رسد بعد از گذشتن از سیکل از طریق خط برگشت (ساکشن) به کمپرسورها تقسیم می شود.

پس برای متعادل کردن روغن بین کمپرسورها نیاز به اضافه کردن خط اتصال داخنلی کمپرسورها یا یک رگلاتور سطح روغن کمپرسورهاست که سیستم دوم توسط شرکت بیتزر پیشنهاد می شود ،این روش لوله کشی به ویژه برای کمپرسورهای دو مرحله ای و اواپراتورهای فلودد توصیه می شود.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

اتصال داخلی گاز و روغن بین کمپرسورها

زمانی که چندین کمپرسور در یک مدار با یکدیگر کار می کنند بایستی با سایز مناسب برای متعادل کردن گاز و روغن با یکدیگر لینک شوند. بنابراین امکان افزایش روغن و کاهش روغن در یک کمپرسور به وجود نمی آید. و تنها موردی که بایستی از آن جلوگیری کرد جریان ضعیف روغن از طریق خط متعادل کننده روغن کمپرسورهاست. در صورتی که خط ساکشن به صورت کلکتور ساخته نشود مقدار گازی که به هر کمپرسور، برمی گردد متعادل نخواهد بود و باعث ورود گاز از طریق رینگ ها به کارتر شده و روغن و گاز با یکدیگر مخلوط می شوند.

هرچند اختلاف فشار به وجود آمده بین کمپرسورها ناچیز است اما تنها اختلاف اختلاف فشار 0.01 بار می تواند باعث به وجود آمدن 11 سانتی متر اختلاف سطح روغن شود. به همین دلیل بایستی از در یک مدار آوردن کمپرسورهایی که دارای ظرفیت و ساختار متفاوت هستند، جدأ خودداری کرد. برای استفاده از خط متعادل کننده بایستی نسبت به ساختار هر کمپرسور طراحی صورت گیرد.