اکسپنشن ولو ترموستاتیک Thermostatic expansion valves

شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valves

شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valves

شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valves

کارکرد

کارکرد یک اکسپنشن والو به 3 فشار وابسته است:

P1: فشار حباب: که بر روی قسمت بالایی دیافراگم تاثیر می گذارد و باعث باز شدن شیر می گردد.

P2: فشار اواپراتور که بر روی قسمت پایینی دیافراگم تاثیر می گذارد.

P3: فشار فنر که بر روی قسمت زیرین دیافراگم اثر می گذارد.

زمانی که اکسپنشن والو عمل می کند، تعادلی بین فشار حباب که بر روی قسمت بالایی اثر می کند و فشار کاری سیستم و نیروی فنر بر روی قسمت دیگر دیافراگم برقرار می گردد.

فنر برای تنظیم کردن مافوق داغ بودن(superheat) استفاده می شود.

مافوق داغ(superheat)

سوپرهیت اندازه ایست در نقطه تماس حباب و خط ساکشن و برابر است با اختلاف بین دما در حباب و فشار اواپراتور/دمای اواپراتور در همان نقطه که قبلا به صورت مفصل توضیح داده شده است.

سوپرهیت بر اساس درجه کلوینk و یا درجه c اندازه گیری می شود و مقیاسی است برای تنظیم اکسپنشن ولو و مایع تزریقی به اواپراتور.شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valves

مافوق سرد(subcool)

سابکول اندازه ایست از اختلاف بین دمای/فشار کندانسور و دمای مایع در ورودی اکسپنشن ولو.

سابکول بر اساس درجه کلوین k و یا c اندازه گیری می شود. محاسبه این پارامتر برای جلوگیری از ورود حباب های گاز به اکسپنشن والو ضروری می باشد. در مبحث سابکول و سوپرهیت راجع به این مطلب به صورت مفصل توضیح داده شده است.شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valves

وجود حباب های گاز در خط مایع باعث کاهش ظرفیت در اکسپنشن والو و در نتیجه کاهش مایع ورودی به اواپراتور می گردد.

درجه سابکول 4-5k در بیشتر موارد دمای مناسبی است.

تنظیم فشار خارجی(equalizer)

اکسپنشن ولو با تنظیم کننده فشار خارجی در بسیاری از موارد نصب می گردد به ویژه در زمانهایی که یک اواپراتور فشرده کوچک مانند اواپراتورهای صفحه ای جایی که افت فشار در حالت طبیعی بیشتر از 2k است.شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valves

انتخاب شیرهای انبساط ترموستاتیک

شیرهای انبساط ترموستاتیک را می توان با داشتن پارامترهای زیر تعیین کرد.

  • مبرد
  • ظرفیت اواپراتور
  • فشار کندانسور
  • سابکول
  • افت فشار در شیر
  • فشار داخلی و یا خارجی تثبیت کننده(equalization)

نصب

شیر انبساط بایستی در خط مایع و چسبیده به اواپراتور نصب گردد و حباب آن بایستی به خط ساکشن محکم بسته شود.

اگر اکولایزر وجود دارد، بایستی این خط نیز به خط مکش دقیقا بعد از حباب وصل گردد.PFA00A102.indd

بهترین مکان برای نصب حباب، خط افقی است و در ساعت بین 1 و 4 بایستی نصب گردد.

توجه:

حباب نبایستی به هیچ عنوان پایین لوله ساکشن نصب گردد، جایی که روغن در کف لوله وجود دارد و تبادل دمای خط ساکشن و حباب را سخت می کند.شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valves

حباب بایستی قادر به حس کردن دمای سوپرهیت بخار ساکشن باشد و بنابراین نبایستی جایی قرار گیرد که تحت تبادل دمایی با محیط سرد و گرم محیط قرار گیرد.

اگر حباب تحت تاثیر از محیط گرم اطراف خود قرار گیرد، پیشنهاد میگردد حتما عایق گردد.شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valvesحباب نبایستی بعد از یک مبدل حرارتی قرار گیرد زیرا احتمال فرستادن سیگنال خطا از طرف آن زیاد است.شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valvesحباب نبایستی نزدیک به شیر نصب گردد زیرا احتمال فرستادن سیگنال خطا از طرف آن زیاد است.شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valvesهمانطوری که قبلا ذکر شد، حباب بایستی در خط افقی ساکشن، درست بعد از اواپراتور نصب گردد و همچنین نباید بعد از یک تله روغن نصب گردد.شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valvesشیر انبساط بایستی قبل از هر خط مایع شکنی نصب گردد.شیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valves

تنظیماتشیرهای انبساط ترموستاتیک Thermostatic expansion valvesبر روی اکسپنشن والو در کارخانه تنطیمات لازم انجام گرفته و برای بیشتر کاربردها مناسب است.

اگر احساس کردید تغییرات لازم است همانند شکل پیچ دوک مانند را ساعتگرد بچرخانید تا سوپرهیت افزایش یابد و پادساعتگرد برای کاهش سوپرهیت.کاتالوگ های شرکت های سازنده بیان کننده میزان تغییرات درجه سوچرهیت با هر دور چرخاندن پیچ تنظیم است.

در صورت افزایش سوپرهیت با چرخاندن پیچ به راست، راندمان اواپراتور را کاهش می دهیم و بلعکس اما بایستی در نظر بگیریم در کمپرسورهای نیمه بسته(semi-hermetic) بایستی مقداری از خنکی گاز برای خنک کردن سیم پیچ صرف گردد و نمی توان تمام سرمای گاز را در اواپراتور صرف کرد و به این دلیل است که کمپسورهای نیمه بسته راندمان کمتری نسبت به گونه های دیگر دارند.

برای هر گونه مشاوره با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

خطاها

[table id=27 /]