سیستم CIC- سیستم تزریق مبرد به صورت الکترونیکی

 برای کمپرسورهای بیتزر سمی هرمتیک پیستونی 2 مرحله ای

فهــرست

  1. نمودارهای مدار شماتیک

1.1 کارکرد با subcooler

1.2کارکرد بدون سابکولر

  1. کیت لوازم جانبی subcooler با CICSystem
  2. نمودارهای سیم کشی شماتیکی

3.1 کارکرد با subcooler

3.2کارکرد بدون سابکولر

3.3 طرح سیم کشی ماژول

3.4 علائم

سیستم با کمپرسور 2 مرحله ای و تزریق مایع CIC الکترونیکی کنترل شده  با ساب کولر مایع

سیستم با کمپرسور 2 مرحله ای و تزریق مایع CIC الکترونیکی کنترل شده  با ساب کولر مایع

سیستم با کمپرسور 2 مرحله ای و تزریق مایع CIC الکترونیکی کنترل شده  با ساب کولر مایع

سیستم با کمپرسور 2 مرحله ای و تزریق مایع CIC الکترونیکی کنترل شده  با ساب کولر مایع

سیستم با کمپرسور 2 مرحله ای و تزریق مایع CIC الکترونیکی کنترل شده  بدون ساب کولر مایع

سیستم با کمپرسور 2 مرحله ای و تزریق مایع CIC الکترونیکی کنترل شده  بدون ساب کولر مایع

مونتاژ Subcooler با سابکولر

نمودار شماتیک برای کمپرسورهای سمی هرمتیکی 2 مرحله ای [PW (YY) -Motor] با سابکولر و تزریق

نمودار شماتیک برای کمپرسورهای سمی هرمتیکی 2 مرحله ای [PW (YY) -Motor] با سابکولر و تزریق

تزریق مایع الکترونیکی CIC

نمودار شماتیک برای کمپرسورهای سمی هرمتیکی 2 مرحله ای [PW (YY) -Motor] بدون سابکولر و تزریق مایع الکترونیکی CIC

نمودار شماتیک برای کمپرسورهای سمی هرمتیکی 2 مرحله ای [PW (YY) -Motor] بدون سابکولر و تزریق مایع الکترونیکی CIC

طرح سیم کشی برای ماژول کنترل CIC کمپرسورهای پیستونی سمی

طرح سیم کشی برای ماژول کنترل CIC کمپرسورهای پیستونی سمی

هرمتیک پیستونی 2 مرحله ای S4T-5.2 تا S66F-60.2

طرح سیم کشی برای ماژول کنترل CIC کمپرسورهای پیستونی سمی

طرح سیم کشی برای ماژول کنترل CIC کمپرسورهای پیستونی سمی

سیستم CIC- سیستم تزریق مبرد به صورت الکترونیکی

سیستم CIC- سیستم تزریق مبرد به صورت الکترونیکی

گروه مهندسی مهراسپند

گروه مهندسی مهراسپند

چیلر تراکمی