چیلر تراکمی

سیستم CIC- سیستم تزریق مبرد به صورت الکترونیکی

سیستم تزریق مبرد به صورت الکترونیکی

سیستم CIC- سیستم تزریق مبرد به صورت الکترونیکی

 برای کمپرسورهای بیتزر سمی هرمتیک پیستونی 2 مرحله ای

فهــرست

  1. نمودارهای مدار شماتیک

1.1 کارکرد با subcooler

1.2کارکرد بدون سابکولر

  1. کیت لوازم جانبی subcooler با CICSystem 
  2. نمودارهای سیم کشی شماتیکی

3.1 کارکرد با subcooler

3.2کارکرد بدون سابکولر

3.3 طرح سیم کشی ماژول

3.4 علائم

سیستم cic:

سیستم CIC- سیستم تزریق مبرد به صورت الکترونیکی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺒﺮد در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎر در دﻣﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺒﺮدﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ R22، R407A، R407F و ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﻣﮑﺶ و ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺒﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

سیستم با کمپرسور 2 مرحله ای و تزریق مایع CIC الکترونیکی کنترل شده بدون ساب کولر مایع

مونتاژ Subcooler با سابکولر

نمودار شماتیک برای کمپرسورهای سمی هرمتیکی 2 مرحله ای [PW (YY) -Motor] بدون سابکولر و تزریق

نمودار شماتیک برای کمپرسورهای سمی هرمتیکی 2 مرحله ای [PW (YY) -Motor] بدون سابکولر و تزریق

تزریق مایع الکترونیکی CIC

نمودار شماتیک برای کمپرسورهای سمی هرمتیکی 2 مرحله ای [PW (YY) Motor] با سابکولر و تزریق مایع الکترونیکی CIC

نمودار شماتیک برای کمپرسورهای سمی هرمتیکی 2 مرحله ای [PW (YY) Motor] با سابکولر و تزریق مایع الکترونیکی CIC

هرمتیک پیستونی 2 مرحله ای S4T-5.2 تا S66F-60.2

ﻋﻼﺋﻢ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺑﺮاي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ ﺳﻤﯽ ﻫﺮﻣﺘﯿﮏ ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ 2 ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎ cic system

ﻋﻼﺋﻢ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺑﺮاي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ ﺳﻤﯽ ﻫﺮﻣﺘﯿﮏ ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ 2 ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎ cic system

طرح سیم کشی برای ماژول کنترل CIC کمپرسورهای پیستونی سمی هرمتیک پیستونی 2 مرحله ای S4T-5.2 تا S66F-60.2

برای مشاوره بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.