سربندی ترمینال کمپرسورهای کریر کارلایل

سربندی ترمینال کمپرسورهای کریر کارلایل

چیلر تراکمی

تعمیر کمپرسور کریر کارلایل-2کارگاه تعمیر کمپرسور کریر کارلایل -2