در این فیلم روش ریتیوپ یا تعویض لوله های دیگ بخار را مشاهده می کنید.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.