در این فیلم روش ریتیوپ یا تعویض لوله های دیگ بخار را مشاهده می کنید.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

بخار فیلم

دیگ بخار،تعویض لوله های آتشخوار دیگ بخار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!