در این فیلم روش ریتیوپ یا تعویض لوله های دیگ بخار را مشاهده می کنید.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

بخار

دیگ بخار،تعویض لوله های آتشخوار دیگ بخار