سطح مناسب روغن را زمانی می توان کنترل کرد که شرایط کارکرد کمپرسور متعادل شده باشد و سطح مناسب برای روغن را می توان با شکل زیر مقایسه کرد. سطح روغن در ساید گلس باید 1/8 و حداکثر 1/4 سایدگلس باشد. برای کمپرسورهای تعمیرشده و در زمانیکه از رگلاتور روغن استفاده می شود، سطح روغن باید حداقل 1/8 و حداکثر 3/4 سایدگلس باشد. سطح روغن را همچنین می توان در 10 ثانیه اول خاموشی چک کرد. برای کمپرسورهای 4M و 6M در صورت استفاده از رگلاتور روغن، می توان روغن را مقدار کمی بالاتر برد.  

چیلر تراکمی

تعمیر کمپرسور دیسکاستعمیر کمپرسور کوپلندفروش کمپرسور کوپلند