چیلر تراکمی و کمپرسور

روش کار و کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو بیتزر csh&csw

روش کار و کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو بیتزر

روش کار و کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو بیتزر csh&csw

امروز قصد داریم در مورد منطق کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو بیتزر CSH , CSW صحبت کنیم. ظرفیت کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH و CSW توسط 4 شیر برقی کنترل می شوند. این شیرهای برقی ظرفیت 25%، 50%، 75% و 100% را ارائه می دهند. 2 روش برای کنترل ظرفیت وجود دارد:

کنترل پله ای (Step control) و کنترل پیوسته (Infinite control) 

در روش کنترل ظرفیت پله ای با تغییر زمان شیرهای برقی تغییر می کند. برای مثال هر ظرفیت مورد نیاز می تواند شامل یک سولونوئید باشد. توجه داشته باشید در  زمان راه اندازی کمپرسور اسکرو، ظرفیت باید 25% باشد بنابراین با این ظرفیت کمپرسور و بلبرینگ ها حداقل تُرک (Torque) را دریافت می کنند. بنابراین کمپرسور با آمپر بالا راه اندازی می گردد بنابراین تُرک راه اندازی تا حد امکان به حداقل می رسد.

کنترل ظرفیت پله ای

در کنترل ظرفیت پله ای، هر پله کنترل ظرفیت با برقرار شدن شیر برقی ها بدست می آید. می توانید در تصویر ببینید که در کنترل ظرفیت پله ای کمپرسورهای اسکرو بیتزر، ظرفیت با برقرار شدن شیرهای برقی و شیر برقی 4 بدست می آید. شیر برقی 4 نقش کنترل ظرفیت 100% را دارد که به صورت پیوسته 10 ثانیه قطع است. همچنین در ظرفیت 100% تنها شیر برقی CR4 یا 100% برق دار است. ما در مورد کنترل ظرفیت پیوسته (نامحدود) قبل تر در فیلم های دیگر صحبت کردیم. در کنترل ظرفیت پیوسته کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH و CSW می توان از طریق 2 روش انجام شود.

در روش اول از طریق 2 شیر برقی انجام می گیرد که شیرهای برقی 3 و 4 است. شیر برقی 3 ظرفیت 25% و شیر برقی 4 ظرفیت 100% را کنترل می کند. بنابراین در این روش شیر برقی 3 یا CR3 در زمان راه اندازی و برای کاهش ظرفیت وصل است. می توانیم از شیر برقی 4 یا CR4 برای افزایش ظرفیت استفاده کنیم. در یک روش دیگر کنترل ظرفیت پیوسته، شیر برقی شماره 2 و 4 برق دار می شود. شیر برقی 2 ظرفیت 50% را کنترل می کند. با شیر برقی 2 می توانیم ظرفیت را کاهش و با شیر برقی شماره 4 می توانیم ظرفیت را افزایش دهیم. بایستی به شیر برقی ها در روش کنترل پیوسته دقت کنید که همانند کنترل پله ای به صورت دائم وصل نیستند و باید به صورت پالسی برق دار شوند.

کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو بیتزر با یک کمپرسور واقعی

حال مطالب کنترل ظرفیت را با یک کمپرسور واقعی اسکرو ببیتزر CSH  مرور می کنیم. این کمپرسور دارای 4 شیر برقی است. 25%، 50%،75% و آخرین 100% است. هرکدام از این شیرهای برقی از طریق لوله های استیل به سیلندر کنترل ظرفیت وصل هستند. این 4 شیر برقی به قسمت های مختلف سیلندر وصل هستند.

بنابراین زمانیکه ظرفیت 100% است یا شیر برقی 4 برق دار است، روغن به سیلندر تزریق می شود و پیستون در طول سیلندر از طریق نیروی سیلندر حرکت می کند بنابراین میله پیستون این نیرو را به اسلایدر منتقل کرده که کنترل ظرفیت کمپرسور را کنترل می کند که در فیلم دیگری صحبت شده است. فنر دیگر جزء این مجموعه است، نیروی فنر باعث می­ شود ظرفیت یا پیستون به ظرفیت 25% باز گردد. بدون فنر ظرفیت تنها در یک حالت 100% قرار می گرفت. بنابراین با دانستن پروسه کارکرد به ویژه در کمپرسورهای اسکرو می توانیم بهترین منطق کنترل کمپرسور اسکرو را انتخاب کنیم.

Logic control of screw Bitzer compressor

Today we are going to talk about logic control of CSH and CSW models in bitzer screw compressors.

Capacity of Bitzer screw compressor(CSH & CSW) is controlled by 4 solenoid valves. This solenoid valves give us %25 , %50 , %75 , %100 capacity of compressor and there is 2 kinds of control that is called step control and infinite control.

In step control, capacity will be changed by the time of using solenoids. For example any of requirement capacity can be reached by solenoids. Pay attention that in starting of screw compressors, capacity should be %25, so with this capacity we can get low torque on bearings and compressor so compressor should not be run with high ampere so running torque should be low as possible as it can. In step control any step of controlling capacity can be gotten// by energizing solenoid valves.

capacity control of Bitzer screw compressor

You can see in the image that in the step capacity control of Bitzer screw compressor, capacity is changed by energizing any of the steps and the 4th solenoid valve .this 4th valve  has a role of %100 control that is continuously 10 seconds on and 10 seconds off. Also in %100 of capacity only solenoid CR4 is 10s on and 10s off.

We talked about infinite capacity. As before mentioned in other movies, infinite control of bitzer screw compressor (models CSH&CSW) can be achieved by 2 different ways. In the first way, capacity control will be achieved by 2 solenoid valves that are solenoids number 3 and 4. Third Solenoid controls %25 of capacity and 4th solenoid  controls capacity of %100 so in this regime, solenoid CR3 should be online in starting and for decreasing capacity, we can use solenoid CR4 to increase capacity.

review information of capacity control by real part of a CSH screw Bitzer compressor

IN ANOTHER Way of infinite control, solenoids number 2 and 4 should be online, solenoid 2 is referred to %50 of capacity so by solenoid 2 we will decrease capacity and by solenoid 4 we will increase capacity but you should pay attention to the solenoids in infinite way that are not continuously on such a step control and should be energized by pulses.

Now we review information of capacity control by real part of a CSH screw Bitzer compressor. This compressor has 4 solenoid valves ( %25 ,%50 ,%75 ,%100). Any of these solenoid valves by steel tubes are connected to cylinder of sliding system. These 4 tubes are connected to different parts of cylinder so when the capacity %100 or CR4 is going to be energized, oil will be injected to cylinder and piston moves along the cylinder by force of injected oil so piston rod shifts this force to slider that this slider can control capacity of compressor which will be discussed in another movie.

another part of this collection is spring. Force of spring causes capacity or piston come back to position %25. Without spring, capacity remains just only in one position that is %100 so with understanding process of working especially in screw compressor, we can take a right decision to choose best logic of control.

مدل سه بعدی آموزشی 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *