روش کار شیر سایکل گارد

روش کار شیر سایکل گارد


روش کار شیر سایکل گارد چیلر جذبی و جلوگیری از کریستال

مدار فرمان چیلر جذبی با کنترل شیر سایکل گارد در جلوگیری و از بین بردن کریستال لیتیوم بروماید بسیار موثر است. بسیاری از چیلرها می توانند وضعیت چیلر را در نزدیک شدن به حالت کریستال تشخیص دهند و با فعال کردن شیر برقی سایکل گارد از کریستال لیتیوم بروماید و افزایش غلظت آن جلوگیری می کند و همانطوری که قبلا در کریستال چیلر جذبی عنوان شد کریستال کردن لیتیوم بروماید مستلزم 2 عامل دما و غلظت است که پایین بودن دمای اواپراتور می تواند مشکل ساز باشد. مدار کنترل معمولا سطح مبرد آب را در اواپراتور توسط کنترل سطح بررسی می کند و با در نظر گرفتن دمای سولوشن غلیظ برگشتی به ابزوربر وضعیت دستگاه را مشخص می کند و از آنجایی که افزایش سطح مبرد در اواپراتور به معنای کاهش میزان آب محلول در لیتیوم بروماید و غلظت آن است و وقتی سطح مبرد بالا بیاید جهت جلوگیری از غلیظ شدن لیتیوم بروماید، شیر برقی سایکل گارد فعال شده و آب به ابزوربر جهت رقیق سازی فرستاده می شود.

همچنین در زمان خاموش کردن دستگاه، شیر سایکل گارد باز شده و شروع به رقیق سازی لیتیوم بوماید می کند و تا زمانی که کنترل سطح های اواپراتور خالی شدن اواپراتور را اعلام کنند، شیر سایکل گارد باز می ماند.

روش کار شیر سایکل گارد

روش کار شیر سایکل گارد