این فیلم شامل: کمپرسورهای باز، کمپرسورهای هرمتیک یا بسته،کمپرسورهای نیمه باز یا سمی هرمتیک،پیستون-شاتون-ولوپلیت -سرسیلندر -تعمیر کمپرسور-تعمیر چیلر-کمپرسورهای روتاری -کمپرسورهای اسکورال -کمپرسورهای اسکرو -کمپرسورهای سانترفیوژ -هیتر کارتر-آنلودرها و کارکرد آنلودر- شارژ روغن-شارژ مبرد-انواع روغن های تبرید.


برای مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر چیلر،تعمیر کمپرسور،تعمیر سردخانه