میله مسدود کننده ابتدا باید برای نصب آنلودر خارج شود.

توجه: در صورتی که می خواهید آنلودر بای پس کمپرسور کریر کارلایل را با آنلودر قطع کن ساکشن عوض کنید، پیستون باید از شیر کنترل جدا شود.

آنلودر قطع کن ساکشن

چیلر تراکمی

آموزش تعمیر کمپرسورتعمیر کمپرسور کارلایلتعمیر کمپرسور کریر