چیلر تراکمی

رله محافظ کمپرسورهای اسکرو بیتزر

رله محافظ کمپرسورهای اسکرو بیتزر

رله محافظ کمپرسورهای اسکرو بیتزر

ماژول یا رله محافظ کمپرسورهای اسکرو بیتزر مدلHS و CSو OSوVSK، وظیفه محافظت از کمپرسور در برابر شرایط بد کاری را دارد. رله محافظ  SE-I1دمای بالای موتور و گاز دیسچارج و جهت چرخش روتورهای کمپرسور(اسکروها) و خطای فاز را کنترل می کند و از کمپرسور محافظت می کند.

رله محافظ SE-i1 نرخ دور کمپرسور و سطح روغن و جریان روغن را نیز کنترل می کند.

توجه داشته باشید که تنها از رله های  SE-i1وSE-E2 می توان برای کمپرسورهای اینورتری استفاده کرد.

این اطلاعات روش کامل استفاده از انواع رله های محافظ برای کمپرسورهای اسکرو مختلف بیتزر را ارائه می دهد. در زیر انواع رله های استفاده شده کمپرسورهای اسکرو مختلف آمده است :

SE-E1

SE-E3

SE-B2

OFC

از رله های OFC و SE-B2 برای کنترل مدار روغن برای کمپرسورهای OS و  HSاستفاده می شود.

جدول زیر نشان دهنده رنج رله های محافظ کمپرسورهای بیتزر است.

جدول بررسی رله های محافظ کمپرسورهای اسکرو

K1T: رله زمانی برای بررسی جریان روغن

C1: خازن الکتریکی

رله محافظ کمپرسور به محض افزایش هر یک از مقادیر فوق از میزان مشخص شده، مدار فرمان را قطع می کند و برای مثال زمانی که دما به میزان طبیعی باز گردد و یا مشکل قطعی یک فاز بر طرف شود، بعد از 10دقیقه مدارفرمان وصل می شود.

اطلاعات رله محافظ کمپرسور اسکرو بیتزر برای شرایط کاری مختلف

در صورت استفاده از SOFT STARTER، میزان پارامتر rampیا شیب را کمتر از  1sانتخاب کنید.

SE-E3وSE-E1

هر دوی این رله های محافظ دارای قابلیت اندازه گیری فرکانس و ولتاژ هستند.و برای کمپرسورهای زیر استفاده می شوند:

کمپرسور های اسکرو CSHوCSW

کمپرسورهای اسکرو HS.53

کمپرسورهای اسکروHS.85

نوع سنسور:

مقاومت کلی1.8K>R اهم

با اختلاف20%اهم Relay off>11.4k

با اختلاف20%اهمRelay on >2.29k

رله های محافظSE-E3 و SE-E1

این رله ها جهت چرخش موتور را نیز چک می کنند که در 5ثانیه اول راه اندازی اتفاق می افتد و درصورت چرخش اشتباه کمپرسور اسکرو، مدار فرمان توسط رله قطع می گردد.

خطای فاز

در صورت خطای فاز در 5 ثانیه اول راه اندازی، مدار برای 6دقیقه قطع می شود و در صورت خطای 3فاز، مدار برای 18دقیقه قطع می گردد.

رله محافظ SE-B2

این رله محافظ را می توان برای کمپرسورهای نیمه بسته و کمپرسورهای اسکرو باز به همراه یک تایمر تاخیر و یک خازن الکترونیک برای فلوسوئیچ جریان روغن به کاربرد که در شکل به صورت کامل توضیح داده شده است.

OFC

این رله می تواند جریان روغن را نیز کنترل کند و نیاز به رله زمانی  K1Tو خازن  C1می باشد و زمانی که جریان روغن قطع شود، فلوسوئیچ F7 مدار را قطع می کند و در 20-15 ثانیه اول مدار را چک می کند و بعداز هر 3-2 ثانیه چک کردن را تکرار می کند.

شماتیک OFC

شماتیک سیم کشی مدار فرمان رله محافظ و جزئیات آن را می توانید در تصاویر بعد ببینید.

برای کمپرسورهای اسکرو باز همانند کمپرسورهای نیمه بسته کنترل انجام می شود و فلوسوئیچ F7 برای  OS.53و OS.74 وجود دارد و شیر قطع روغن F9و فیلتر روغن F10 برای  OS.85وجود دارد.

اتصالات الکتریکی مدار رله محافظ SE-E3/SE-E1

کمپرسورهایCSWو CSH

کمپرسورهای اسکروHS.53….HS.75

کمپرسورهای اسکروHS.53……HS.75

کمپرسوراسکروHS.85

کمپرسوراسکروHS.85